Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter i samarbete mellan föräldrar och förskola/skola

Barn som går i förskolan eller skolan ingår i två skilda världar där olika saker påverkar barnet. Barnet har ett behov av att föräldrarna och lärarna samarbetar med varandra.

Relationen mellan föräldrar och lärare kan ibland vara svår och känslig. Förutsättningar och villkor i hemmet och i förskola/skola ser olika ut och kan bidra till att föräldern och läraren ser saker utifrån olika perspektiv. Det gör att de kan uppleva samma situation på olika sätt. Det behöver inte innebära något problem utan kan tvärtom skapa en större förståelse för barnet. Men ibland kan skillnaderna bli så stora att det är svårt för föräldrarna och lärarna att förstå varandras synsätt. Det kan göra att det blir svårt att samarbeta.

De vuxna måste se till att de olika världar, som barnets vistas i, knyts ihop. För barnets skull är det viktigt att föräldrar och lärare respekterar varandra och har en tät kontakt.

I både skolans och förskolans läroplaner skrivs tydligt att lärare ska samverka med hemmet. Läraren har stora förutsättningar att påverka relationen till både barnet och föräldern.

Källa: Rahm & Wall (1990), Lgr11 (Skolverket, 2011) och Lpfö98 (Skolverket, 2010)

Vänd dig hit:

Du som förälder och du som arbetar inom förskola/familjedaghem/skola kan alltid vända er till Familj- och förskoleteamet när det gäller barn i förskoleålder och till Skol- och familjeteamet när det gäller barn i åldern 6-18 år.