Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolfrånvaro

Forskning visar att barn och ungdomar med hög skolfrånvaro löper en ökad risk för att utveckla socialt avvikande beteende som avbrutna studier, missbruk och kriminalitet. Att gå i en vanlig klass tillsammans med jämnåriga är väldigt viktig för att barn i socialt utsatta livssituationer ska finna en balans i tillvaron.

Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till utbildning som alla skolpliktiga barn har inte blir tillgodosedd. Var och en av de elever som är borta från skolan under lång tid riskerar att komma efter i studierna och kanske inte uppnå de mål som är grunden för fortsatt utbildning och deltagande i arbetslivet. Frånvaron i sig är en tydlig indikation på att eleven inte mår bra och att skolan inte, i samverkan med andra aktörer, gett det stöd och den hjälp som eleven behöver eller uppmärksammat de problem som finns. Sol­len­tu­nas sko­lor föl­jer en s.k. från­va­rotrap­pa när en elev har från­va­ro. En­ligt skol­la­gen (7 kap. 10§) har al­la barn skol­plikt från sex års ål­der.

Hit kan du vända dig:

För mer information om problematisk skolfrånvaro se Sollentuna kommuns hemsida.

Om problemet blir långvarigt kontaktas stöd och utveckling av skolan för vidare samarbete.

När det gäller elever i gymnasiet, ta kontakt med elevhälsoteamet på den skola som ungdomen tillhör. Du som är vårdnadshavare har rätt att få veta hur ditt barns närvaro ser ut fram tills barnet fyller 18 år. Skolfrånvaro i gymnasiet kan innebära att CSN slutar att betala ut studiebidraget.

Skol- och familjeteamet samarbetar med grundskola/gymnasieskola (barn i åldern 6-18 år) och familj kring frågor som rör bland annat skolfrånvaro.