Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlärningssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är svårigheter att läsa och skriva oavsett vad som är orsaken. Läs- och skrivsvårigheter kan bero på problem med syn eller hörsel eller kulturell och språklig understimulering. Andra orsaker kan vara språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket och dyslexi.

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner. Det betyder att man har svårt med att förstå vad man läser. Man kan dessutom ha svårt med stavningen. Störningen är i regel ärftlig. Problemen ofta är bestående.

Rättigheter vid dyslexi

I författningar som gäller skolan nämns varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen ” elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av specialpedagogiska insatser”. Rektor har skyldighet att se till att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan.

Källa Svenska dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet och Folkhälsoinstitutet (FHI)

Läs mera på infoteket

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med elevens mentor/lärare.