Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller vara en följd av en olycka eller en sjukdom, och kan ibland göra det svårare för barn och elever att delta på lika i villkor i förskolans verksamhet eller i skolans undervisning. Detta ställer krav på förskolor och skolor att utforma den fysiska, pedagogiska och sociala miljön så att barnet/eleven kommer till sin rätt. Förskolechef och rektor har det yttersta ansvaret för att barnet/eleven med funktionsnedsättning kan utvecklas mot målen i respektive verksamhet. Ibland kan det behövas en särskilt anpassad verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

I Sverige finns följande skolformer för barn och ungdomar med funktionsnedsättning:

Specialskolan – som är tioårig och vänder sig elever med syn- eller hörselnedsättning och dövhet, samt till elever med dövblindhet och grava språkstörningar, ibland i kombination med andra funktionsnedsättningar. Skolformen är statlig, och har riks- eller regionintag.

Grundsärskolan – som är nioårig och vänder sig till elever med utvecklingsstörning som inte klarar grundskolans kunskapskrav. Ansökan om mottagande i skolformen görs via stöd och utveckling på utbildningskontoret. Grundsärskolor kan drivas i kommunal eller fristående regi. Ansökan om skolplats görs direkt till skolan eller via kommunens e-tjänst (det senare gäller elever som ska läsa enligt grundsärskolans kursplaner i grundskolan).

Gym­na­si­e­särsko­lan – som är fyraårig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning som inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav. Ansökan om mottagande i skolformen görs via stöd och utveckling på utbildningskontoret. Gymnasiesärskolor kan drivas i kommunal eller fristående regi. Antagning sker via gymnasieantagningen.

Mer in­for­ma­tion om specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan fås via Skol­ver­kets hem­si­da.

Bor du i Sollentuna och har frågor om specialskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller andra anpassade verksamheter för barn med funktionsnedsättning kan du ta kon­takt med sak­kun­niga på stöd och ut­veck­ling vid utbildningskontoret.

Hit kan du vända dig för frågor om funktionsnedsättning:

Ta i förs­ta hand kon­takt med BHV/BVC när det gäl­ler barn i för­sko­le­ål­der och med någon i elevhälsoteamet när det gäl­ler barn eller ungdomar i skol­ål­der.

Vid kon­sta­te­ra­de funk­tions­ned­sätt­ning­ar kan av­del­ning­en funk­tions­hin­der och ha­bi­li­te­rings­cen­ter Sol­len­tu­na ge oli­ka ty­per av hjälp och stöd be­ro­en­de på typ av funk­tions­ned­sätt­ning.