För personal

Det här händer med en anmälan till socialtjänsten

Anmälningar om barn som misstänks fara illa tas emot av socialsekreterare i mottagningsgruppen på socialkontoret barn och ungdom. En anmälan från dig som i ditt arbete har skyldighet att anmäla oro för barn till socialkontoret bör vara skriftlig. När socialtjänsten tagit emot en anmälan bekräftas denna, oftast genom att en socialsekreterare kontaktar dig på telefon. I samtalet ställs även kompletterande frågor. En akut skyddsbedömning görs samma dag som anmälan kommer till socialkontoret.

Socialsekreteraren tar ställning till vad nästa steg blir, beroende av innehållet i anmälan.

Ett vanligt förfarande är att ett möte ordnas med socialsekreterare, den som anmält oro och barnets vårdnadshavare. Gäller anmälan en ungdom är ofta han eller hon med på detta möte. I mötet ställer socialsekreteraren frågor kring den oro som finns, men även om det som fungerar väl. Vårdnadshavarna har möjlighet att ställa frågor till anmälaren och till socialsekreteraren. Om anmälan rör misstänkt våld mot barn pratar socialsekreteraren separat med föräldrar och barn.

Efter detta möte tar socialsekreteraren ställning till om anmälan ska leda till att en utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap §1 ska inledas eller inte. I vissa fall kan kompletterande samtal genomföras innan beslutet fattas. Skäl till att inte inleda utredning kan vara att vårdnadshavare inte samtycker och att innehållet i anmälan inte bedöms tillräckligt allvarligt för att en utredning ska inledas oavsett samtycke.

Barnets vårdnadshavare och anmälaren informeras sedan om beslutet om utredning ska inledas eller inte.

När en utredning inleds överlämnas denna till en socialsekreterare i barn- eller ungdomsgruppen. Under utredningstiden genomförs samtal med föräldrar, barn, skol- eller förskolepersonal med flera. I en del utredningar hämtas journaler eller utlåtanden från barnavårdscentral, BUP, annan sjukvård eller beroendevård. Kontakter med personer i det privata nätverket kan också tas. En utredning ska inte göras mer omfattande än motiverat, men kan ibland innehålla en mängd referenser och samtal och observationer. Den ska sammanställas, skrivas och delges vårdnadshavare inom fyra månader. Utredningen avslutas ofta med förslag till någon typ av insats, till exempel familjearbete eller kontaktperson. I de fall vårdnadshavare eller en ungdom över 15 år inte vill ta emot insatsen avslutas utredningen utan insats.

Om utredningen visar att barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas om ingen vård ges, och detta inte kan ske frivilligt, ansöker Socialnämnden hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

När en utredning leder till någon typ av insats följs denna upp av socialsekreteraren. En insats kan pågå en kort period upp till flera år. Den omprövas regelbundet.

Socialtjänstens verksamhet omfattas av sträng sekretess. Detta innebär att en socialsekreterare som inte har samtycke från vårdnadshavare, eller en ungdom över 15 år bara kan berätta sådant för exempelvis skolan som är nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna fullfölja sitt eget arbete. Ett samtycke från vårdnadshavare kan dock bryta sekretessen.