För personal

Råd till dig som lärare

Det svåra samtalet

Med ”det svåra samtalet” menas i det här sammanhanget samtal med barn och föräldrar kring sådant som inte fungerar så bra för barnet. Det svåra med den här typen av samtal är att de handlar om oönskade budskap – budskap som kan väcka smärta, sorg, aggressivitet och oförståelse. För att ett samtal av det här slaget ska bli bra krävs noggranna förberedelser.

Vänd dig i första hand till din rektor på skolan inför ett svårt samtal. Beroende på samtalets karaktär kan du  t.ex. rådfråga skolans elevhälsoteam, stöd och utveckling, skol- och familjeteamet, BUMMBUPsocialkontoret eller andra som har kunskap i frågan.

Före mötet

Det är alltid viktigt att vara väl förberedd för att mötet ska gå så bra som möjligt. Ta reda på alla fakta i ärendet:

 • Vilka är inblandade i ärendet?
 • Vilka insatser har gjorts tidigare?
 • Vilka eventuella utredningar finns att tillgå?
 • Vad är målet med mötet? Gör gärna en punktlista
 • Fundera över om du ska genomföra mötet ensam eller ha en bisittare med
 • Välj en mötesplats, beroende på ärendets karaktär och bedöm om man behöver sitta
  ostört, i närheten av en kollega, i skolan eller på annat ställe
 • Innan mötet avslutas boka en ny tid för uppföljning
Mötet
 • Presentera er för varandra och etablera en kontakt
 • Informera om din roll, syftet med mötet, och hur länge det ska vara
 • Stäm av att de berörda parterna har uppfattat den information du ville förmedla
 • Innan man skiljs åt bör den som håller i mötet gå igenom vad man kommit överens om och hur man ska gå vidare. Det är viktigt att dokumentera överenskommelser som görs och det kan också vara bra att båda parter undertecknar dessa. Kopiera så att båda har varsitt dokument.
 • Om det blir en upprörd stämning, bedöm om mötet behöver avbrytas och återkom om ny mötestid senare tillfälle
Efter mötet
 • Mötesledaren utvärderar sin egen insats och ger feedback till de som kontaktades inför mötet
 • Om mötet gick bra, vad berodde det på?
 • Om mötet inte gick bra, vad var orsaken till det?
 • Vad kan göras annorlunda vid nästa möte?
Om problemet förvärras – vilka ska involveras?

Om problemen trots mötet förvärras kan man utifrån ärendets art kontakta:

Skol- och familjeteamet kan i dessa lägen vara med och genomföra nätverksmöten och hjälpa till att skapa handlingsplaner framåt. Teamet är vana nätverksledare och vet att det är viktigt att berörda omkring ett barn får komma till tals med varandra. Ibland behöver man bjuda in aktörer som ännu inte varit delaktiga, ibland behöver man skala bort aktörer som inte behöver vara delaktiga.

Konsultera Skol- och familjeteamet

Som pedagog och/eller arbetslag kan ni ringa och boka tid hos Skol- och familjeteamet för en konsultation kring frågor som rör barn och föräldrar. Syftet är att tillsammans hitta lösningar, förhållningssätt eller annat som gör att man kommer vidare med de bekymmer man haft.

Konsultera anonymt

Man kan alltid konsultera anonymt. Läraren kan ta kontakt med de myndigheter eller personer som är aktuella för ärendet. Inga namn får nämnas eller uppgifter som kan röja individens identitet.