För personal

Samverkan på övergripande nivå

Följande grupper finns idag:

Politisk ledningsgrupp för förebyggande arbete

Sollentuna kommuns ledningsgrupp för förebyggande arbete kring barn och ungdomar över förvaltningsgränserna. Politiker och tjänstemän finns representerade och utbyter information samt beslutar om gemensamma åtgärder.

BUSsam

Regional samordningsgrupp för BUS-arbetet i kommunerna.

Här finns mer information om BUSsam.

Lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd)

Lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) består av lokala chefer för BUP, BVC, MVC, BUMM, socialkontorets avdelningar för barn och unga samt vård och omsorg, stöd och utveckling inom utbildningskontoret, rektor med ansvar för elevstöd från Rudbecks gymnasium, rektor från kommunal grundskola samt från habilitering och hälsa.

I lokala BUS diskuteras frågor om samverkan kring barn och unga, både kring enskilda individer då det finns svårigheter i samverkan, och mer generella samverkansfrågor.

Här finns mer information om vilka som är representanter i lokala BUS.

Här finns avtal angående lokal BUS-samverkan mellan Sollentuna kommun och Stockholms läns landsting.

Skola-sok

Representanter från socialkontoret och barn- och utbildningskontoret träffas en gång per månad för att diskutera och fatta beslut kring gemensamma barn och ungdomar.