För personal

Modellområdesprojektet, 2009-2011

Under åren 2009 – 2011 pågick Modellområdesprojektet som syftade till att synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hade i en överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva projektet i 14 olika modellområden stöttade av ett centralt utvecklingsarbeteskansli i Stockholm. Ett modellområde utgjordes av ett landsting/en region tillsammans med en eller flera kommuner eller stadsdelar.

Sollentuna kommun var tillsammans med Stockholms Läns Landsting ett sådant modellområde. Hos oss bestod projektets organisation av en politisk styrgrupp, en styrgrupp med förvaltnings- och verksamhetschefer samt en ledningsgrupp bestående av avdelnings- och enhetschefer.

Syftet med arbetet var att samordna samhällets insatser så att barns och ungdomars psykiska hälsa ska mötas med en helhet och att rätt stöd/insatser ska finnas på rätt plats och vara lätta att hitta – alltså att barn, unga och deras närstående ska få den hjälp de behöver, när de behöver den.

Mer detaljerad information finns på www.skl.se/psynk kring projektet som helhet.

En del av projektet handlade om att ta reda på vilka verksamheter som på olika sätt bidrar till att främja hälsa eller ger insatser när ett barn eller en ungdom har psykiska problem. En så kallad ”Aktörspryamid” skapades för att ge en översiktlig bild över vem som gör vad i Sollentuna och på vilken nivå. Här finns en tydlig översikt över alla aktörer sorterat på nivåer.

För mer information om vad modellområdesprojektet ledde fram till lokalt i Sollentuna, läs mer om Pilotprojekt i Rotebro.