För personal

Uppdrag psykisk hälsa, 2015

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 heter årets överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen inom psykisk hälsa. Till vardags kallas den Uppdrag psykisk hälsa.

Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 (PRIO psykisk ohälsa) och SKLs långsiktiga handlingsplan för Psykisk hälsa kongressperioden 2012-16.

De gemensamma målen

  • En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet.
  • Tillgång till arbete och sysselsättning.
  • Möjlighet till delaktighet och inflytande.

Överenskommelsen 2015 innehåller också ett uppdrag till SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.

På Förebyggande enheten inom Socialkontoret arbetar en processledare som är anställd av både SKL och Sollentuna kommun inom Uppdrag psykisk hälsa. Processledarens arbete lokalt i Sollentuna handlar framför allt om att fortsätta implementera och utveckla arbetet med Samordnad individuell plan, SIP, som påbörjades under Psynkprojektet.

Läs mer om Uppdrag psykisk hälsa här