För personal

Skolfam

Arbetet i Skolfam bygger på samverkan kring familjehemsplacerade barn. Arbetet innebär en satsning på barnens skolgång och utbildningsresultat och syftar till att skapa bättre förutsättningar för goda skolresultat för varje enskilt barn utifrån barnets individuella förutsättningar. Den övergripande målsättningen är att fler familjehemsplacerade barn ska uppnå målen i grundskolan och därigenom förbättra sina framtidsutsikter.

Ett tvärprofessionellt team bestående av en psykolog och en specialpedagog anställda av stöd och utveckling inom utbildningskontoret samt socialsekreterare anställda av socialkontoret leder arbetet kring varje barn. Processen kan enklast beskrivas i tre faser som löper över minst 24 månader:

1. Kartläggning 1

Under den första fasen genomförs normerade pedagogiska och psykologiska tester. Den pedagogiska delen av kartläggningen utförs av specialpedagogen och inriktar sig på barnens förmåga att läsa, skriva och räkna. Vid behov görs även en analys av inlärningsstil och/eller fonologiska tester.

I den andra delen av kartläggningen fokuserar psykologen på att ta reda på vilka resurser barnen har i sin begåvningsprofil. En del barn har sin styrka i det språkliga området och andra inom området som rör förmåga att se helheter/sammanhang. Frågescheman görs även för att få veta hur barnet tänker och känner och hur självbilden ser ut.

2. Analys av resultat, utbildningsplan och uppföljning

Efter analys av resultaten från kartläggningen kommer Skolfam-teamet, skolan och familjehemmet tillsammans överens om en utbildningsplan för barnet. Målen i utbildningsplanen kan variera och till exempel röra sig om olika metoder för att få upp ”läsflytet”, att förbättra samspelet med andra barn eller att förbättra motoriken och bättre samordna rörelser.

Ibland får arbetslaget i skolan även handledning av Skolfam-teamet i det arbetssätt som man gemensamt har bestämt sig för att använda. Utvecklingen följs upp vid regelbundna möten mellan de inblandade parterna.

3. Kartläggning 2 och fortsatt uppföljning

De pedagogiska och psykologiska testerna upprepas med barnen efter två år och jämförs med de ursprungliga testerna. En analys och förslag till fortsatt arbete återkopplas till skolan och familjehemmet. En kontinuerlig och långsiktig uppföljning av arbetet under barnets grundskoletid bestäms därefter i samråd mellan ledningen för Skolfam och de andra involverade parterna.

Mer information

Se Skolfams hemsida.