För personal

Samordnad individuell plan, SIP

Samordning av stöd till barn och unga

När ett barn eller ungdom har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården säger lagen att kommunen tillsammans med landstinget ska upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att barnet ska få den hjälp det behöver, och om barn och vårdnadshavare samtycker till det.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den barn och vårdnadshavare.

Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än
kommunen eller landstinget, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande
ansvaret för planen.

Här nedanför finner du mer information om Samordnad Individuell Plan, SIP.

SIP på tre minuter

Kort webbinformation om vad SIP är.

Så här säger lagen om SIP

Här finns information om när man som personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har skyldighet att upprätta en SIP.

Rutiner

Rutiner för arbete med SIP finns här.

Lista med förberedelser inför SIP-möte

Den som kallar till ett SIP-möte har ansvar för att förbereda mötet. Läs om alla förberedelser som behöver göras genom att klicka på rubriken ovan.

Verktyg för SIP-möten

Här finns konkreta tips för dig som leder ett SIP-möte.

Så här går en SIP till

Här kan du se vilka steg som tas i arbetet med en SIP från att någon upptäcker ett behov av SIP till att arbetet avslutas.

Ungas delaktighet

Det finns flera sätt för unga att vara delaktiga i en SIP. Ibland är den unge själva med, men om det inte är möjligt kan deras röst göras hörd ändå. Här kan du läsa mer om digitala berättelser, som är ett sätt att göra unga mer delaktiga.

Film om SIP för barn och unga

Använd den här filmen för att informera barn och unga om vad en SIP är.

Webb-utbildningar i SIP

Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har webb-utbildningar om samordnad individuell plan tagits fram. Materialet i webb-utbildningarna innehåller projektets tolkning av lagstiftningen samt erfarenheter från förbundets medlemmar.

Den här korta webb-utbildningen riktar sig till alla som vill veta vad en samordnad individuell plan är, exempelvis till dig som är förälder, ungdom, politiker eller till dig som är personal och ska medverka på ditt första SIP-möte. Utbildningen tar cirka 8 minuter.

Den här fördjupade webb-utbildningen vänder sig till dig som vill ha mer fördjupad information om samordnad individuell plan. Du kanske har en arbetsledande funktion, arbetar med utvecklingsfrågor eller använder samordnad individuell plan för barn i ditt arbete. Utbildningen berör exempelvis frågor kring när SIP ska upprättas, familjens delaktighet, förskolan och skolans roll, dokumentation, att leda möten, huvudansvar och utvärdering. Utbildningen tar ctrka 35 minuter.

Avvikelserapport SIP

När du stöter på svårigheter i samverkan kan du klicka här för att ladda ned blan­kett för rap­por­te­ring av av­vi­kel­se i SIP-sam­ver­kan. Den ifyllda blanketten lämnas till representant i lokala BUS.

Power Point-bilder från grundutbildning i SIP
Utbildningar

Inga nya utbildningar i SIP är för närvarande planerade. Titta gärna på webb-utbildningarna om du vill lära dig mer om SIP.

Frågor om SIP?

Ta kontakt med processledare Viveca Axelsson, e-post: viveca.axelsson@sollentuna.se, telefonnummer: 08-579 210 48.