För personal

Samverkan kring enskilda barn och unga

Sociala insatsgrupper i Sollentuna

De sociala insatsgrupperna riktar sig till ungdomar som behöver hjälp med att bryta en negativ livsstil eller som redan har hamnat i ett kriminellt beteende. Stödet är ett bistånd från socialtjänsten och föregås av en utredning av den unges sociala situation. En utredning kan initieras med anledning av en ansökan från den unge eller dennes familj eller genom anmälan om oro till socialtjänsten. Vid beslut om bistånd till social insatsgrupp arbetar socialtjänsten tillsammans med polisen med att mobilisera det privata och professionella nätverket kring den unge för att utöka den unges sociala kapital. Genom att det privata nätverket engageras i att stötta och hjälpa den unge skapas förutsättningar för en mer varaktig positiv förändring i den unges liv som består efter att socialtjänsten avslutat sin insats.

Klicka här för att ladda ner en folder med mer information om sociala insatsgrupper.

Samordnad individuell plan, SIP

När ett barn eller ungdom har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården säger lagen att kommunen tillsammans med landstinget ska upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att barnet ska få den hjälp det behöver, och om barn och vårdnadshavare samtycker till det.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den barn och vårdnadshavare.

Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än
kommunen eller landstinget, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande
ansvaret för planen.

Mer information om SIP finns här på SAGA Sollentuna.

Skolfam

Mer information om SkolFam finns här.

Tvärprofessionellt samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Här träffas representanter från mödrahälsovården, barnhälsovården, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst. Efter samtycke sker samverkan i teamet utifrån den enskilda familjens behov för att på ett tidigt stadium skapa en vårdplan och ett professionellt nätverk runt familjen.

SAGA-team förskola och familjedaghem (1-5 år)

Inget barn i Sollentuna ska behöva vänta i flera år på att få rätt stöd. SAGA-teamet är en samverkan mellan utbildningskontoret (UK), socialkontoret (SOK), barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Genom kompetensutveckling, kollegialt erfarenhetsutbyte, utveckling och spridning av metoder och material samt konsultationer vid funderingar/oro kring enskilda barn verkar vi för att barn som riskerar psykosocial ohälsa upptäcks tidigt och får rätt stöd. Genom att samverka blir vi bättre på att förebygga psykosocial ohälsa och främja friskfaktorer hos barn.

Ungdomsforum (16-25 år)

Ett samverkansforum där bland annat representanter från socialkontoret, ungdomsmottagningen, BUP, vuxenpsykiatrin, Rudbecks gymnasiums elevvård och svenska kyrkan deltar och diskuterar hur man tillsammans kan skapa ett gott omhändertagande för äldre ungdomar i kommunen som är i behov av olika typer av hjälp och stöd. Det handlar bland annat om att skapa en överlappning mellan verksamheterna och deras uppdrag med målet att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen. Rådgivning kring enskilda ungdomar sker anonymt.

Lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd)

Lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) består av lokala chefer för BUP, BVC, MVC, BUMM, Socialkontorets avdelningar för barn och unga samt vård och omsorg, Stöd och utveckling inom Barn- och utbildningskontoret, rektor med ansvar för elevstöd från Rudbecks gymnasium, rektor från kommunal grundskola samt från Habilitering och Hälsa.

I lokala BUS diskuteras frågor om samverkan kring barn och unga, både kring enskilda individer då det finns svårigheter i samverkan, och mer generella samverkansfrågor.

Här finns mer information om vilka som är representanter i lokala BUS.