För personal

Samverkan kring enskilda barn och unga

Sociala insatsgrupper i Sollentuna

De sociala insatsgrupperna riktar sig till ungdomar som behöver hjälp med att bryta en negativ livsstil eller som redan har hamnat i ett kriminellt beteende. Stödet är ett bistånd från socialtjänsten och föregås av en utredning av den unges sociala situation. En utredning kan initieras med anledning av en ansökan från den unge eller dennes familj eller genom anmälan om oro till socialtjänsten. Vid beslut om bistånd till social insatsgrupp arbetar socialtjänsten tillsammans med polisen med att mobilisera det privata och professionella nätverket kring den unge för att utöka den unges sociala kapital. Genom att det privata nätverket engageras i att stötta och hjälpa den unge skapas förutsättningar för en mer varaktig positiv förändring i den unges liv som består efter att socialtjänsten avslutat sin insats.

Klicka här för att ladda ner en folder med mer information om sociala insatsgrupper.

Samordnad individuell plan, SIP

När ett barn eller ungdom har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården säger lagen att kommunen tillsammans med landstinget ska upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att barnet ska få den hjälp det behöver, och om barn och vårdnadshavare samtycker till det.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den barn och vårdnadshavare.

Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än
kommunen eller landstinget, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande
ansvaret för planen.

Mer information om SIP finns här på SAGA Sollentuna.

Skolfam

Mer information om SkolFam finns här.

Tvärprofessionell samverkansgrupp kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap (barn 0-1 år) 

Här träffas representanter från mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst. Gruppen rådgör efter samtycke från föräldern kring de barn och föräldrar man känner en oro kring och planerar för stöd till föräldrar och barn på ett tidigt stadium (före barnet fyllt ett år).

SAGA-team förskola och familjedaghem (1-5 år)

SAGA-team är tvärprofessionella samverkansteam med deltagare från olika verksamheter som arbetar med barn i förskoleålder. I teamet ingår en familjebehandlare från Familj- och förskoleteamet och specialpedagoger för förskolan från Stöd och utveckling. Till samverkansgruppen kallas också representanter från förskolan och familjedaghemmen, BVC och BUP. Teamen träffas tre gånger/termin. Syftet med att träffas är att i samverkan, tillsammans se till att barn ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och må bra. Teamet verkar för att de barn som behöver får rätt slags hjälp så tidigt som möjligt, innan svårigheter hinner växa sig stora. Sammankallande för teamen är processledare som hör till socialkontorets förebyggande enhet.

I teamet diskuteras frågor om barn och deras utveckling och vilket stöd som finns för barn och familjer i kommunen. Enskilda barn diskuteras med samtycke från vårdnadshavare eller anonymt. Alla i teamet har skrivit under tystnadsplikt. När frågor kring enskilda barn diskuteras tar man inte upp fler detaljer än vad som är nödvändigt (namn och kön på barnet utelämnas också). Den som tar upp en fråga kring ett enskilt barn med medgivande från vårdnadshavare har ansvar för att det som sägs i teamet förs tillbaka till vårdnadshavare så snart som möjligt efter mötet. Det är viktigt för att det ska bli möjligt att tillsammans göra en fortsatt planering. Ibland behöver man göra en skriftlig plan, en samordnad individuell plan, SIP.

SAGA-team startade först i Rotebro och finns nu också i området Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Förhoppningen är att SAGA-team ska vara möjliga att starta i alla kommunområden i Sollentuna.

SAGA-team – Rutin för SAGA-teamen målgrupp 1-5 år 2016

SAGA-team – Om SAGA-teamen förskola 2016

Ungdomsforum (16-25 år)

Ett samverkansforum där bland annat representanter från socialkontoret, ungdomsmottagningen, BUP, vuxenpsykiatrin, Rudbecks gymnasiums elevvård och svenska kyrkan deltar och diskuterar hur man tillsammans kan skapa ett gott omhändertagande för äldre ungdomar i kommunen som är i behov av olika typer av hjälp och stöd. Det handlar bland annat om att skapa en överlappning mellan verksamheterna och deras uppdrag med målet att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen. Rådgivning kring enskilda ungdomar sker anonymt.

Lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd)

Lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) består av lokala chefer för BUP, BVC, MVC, BUMM, Socialkontorets avdelningar för barn och unga samt vård och omsorg, Stöd och utveckling inom Barn- och utbildningskontoret, rektor med ansvar för elevstöd från Rudbecks gymnasium, rektor från kommunal grundskola samt från Habilitering och Hälsa.

I lokala BUS diskuteras frågor om samverkan kring barn och unga, både kring enskilda individer då det finns svårigheter i samverkan, och mer generella samverkansfrågor.

Här finns mer information om vilka som är representanter i lokala BUS.