För personal

SAGA-teamen

Inget barn i Sollentuna ska behöva vänta i flera år på att få rätt stöd. SAGA-teamet är en samverkan mellan utbildningskontoret (UK), socialkontoret (SOK), barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Tillsammans verkar vi för att barn som riskerar psykosocial ohälsa upptäcks tidigt och får rätt stöd. Genom att samverka blir vi bättre på att förebygga psykosocial ohälsa och främja friskfaktorer hos barn. Är du rektor på en förskola i Sollentuna eller arbetar med pedagogisk omsorg och inte får nyhetsbrev om SAGA, kontakta processledare Veronica Engström: veronica.engstrom@sollentuna.se

Läs mer om SAGA-teamen här.

Aktuellt inom SAGA 2020: Tema friskfaktorer och hälsofrämjande arbete inom förskolan

Höstterminens föreläsning är inspelad och temat är Att stödja lek och socialt samspel mellan barn i förskolan – En liten föreläsning som försöker svara på frågorna varför och hur med Maria Gladh, sakkunnig på utbildningskontoret i Sollentuna kommun och doktorand på Stockholms Universitet. Föreläsningen är syntolkad och textad och ni hittar den här:

Titta när det passar er verksamhet! Maila gärna Maria vid frågor, synpunkter och kommentarer: maria.gladh@sollentuna.se

Marias Power Point kommer så förhoppningsvis läggas upp här framöver men så länge går det bra att kontakta processledare Veronica Engström för att få tillgång till den.

Bland de viktigaste friskfaktorerna för barn är att ha en välfungerande förskola/skola och att få utveckla goda kamratrelationer. Det är i förskolan som de första relationerna till jämnåriga grundas. Barns erfarenheter i förskolan påverkar hur de relaterar till andra barn senare i livet. I denna kvällsföreläsning kommer Maria Gladh att berätta om hur pedagoger kan stödja lek och socialt samspel mellan barn i förskolan.

Maria Gladh har en master i socialt arbete och är doktorand vid Institutionen för specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon arbetar även som sakkunnig för särskola inom Sollentuna kommun. Maria har tidigare framförallt arbetat inom förskola, grundsärskola och behandlings- och omsorgsområdet men också som forsknings- och utvecklingsassistent gentemot socialtjänsten. Se mer info om Maria och hennes arbete här och här.

Gör upp inom verksamheten om ni ska titta tillsammans eller var och en för sig. Vi rekommenderar vid det senare fallet att ni har ett gemensamt samtal vid tillfälle. Hoppas att föreläsningen ska vara givande för er!

Filmer

Film om SAGA-teamen (5 min)
Introduktion till SAGA-teamen (2 minuter)
Mer om vad SAGA-teamen kan erbjuda dig som pedagog (2 minuter)

Nätverksträffar

Nätverksträffar i SAGA-teamen sker områdesvis två gånger per termin. Deltagare är representanter från förskolor och familjedaghem områdesvis, specialpedagoger (UK), familj- och förskoleteamet (SOK) och barnsjuksköterska (barnhälsovård). Vid nätverksträffar är fokus på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling utifrån ett tema som beslutas terminsvis av styrgruppen för SAGA-teamen.

Områden för nätverksträffar är:

  • Rotebro, Norrviken, Viby, Häggvik
  • Tureberg, Helenelund
  • Edsberg, Sjöberg, Vaxmora

För mer information och datum för träffarna, kontakta processledare Veronica Engström.

Konsultationer

Under en termin erbjuds sex konsultationstider. Tider för konsultation kan bokas 2-3 veckor före själva konsultationstillfället, efter att tiden släppts för bokning via UK:s veckobrev. Vid konsultationen deltar representanter från en förskola/ett familjedaghem i taget tillsammans med ett tvärprofessionellt team. I det tvärprofessionella teamet ingår familj- och förskoleteamet (SOK), specialpedagoger (UK), socionom (BUP) och barnsjuksköterska (barnhälsovård). För mer information och datum, kontakta processledare Veronica Engström

Rutin vid konsultationer

Medgivandeblankett

Enkät före konsultation

Enkät efter konsultation

Föreläsning

En gång per termin ordnas en föreläsning inom ramen för arbetet i SAGA-teamen. Hösten 2020 är temat Friskfaktorer och hälsofrämjande arbete i förskolan. Terminens föreläsning är Att stödja leksamspel mellan barn i inkluderande förskolor – varför och hur. Föreläsare är Maria Gladh, sakkunnig för särskola på utbildningskontoret i Sollentuna kommun, och doktorand vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Föreläsningen kommer att spelas in så att ni i era verksamheter kan titta när det passar er. Se högst upp på denna sida under ”Aktuellt…” för länk till den inspelade föreläsningen och mer information.

Några exempel på föreläsningar tidigare terminer:

Vägledning för pedagoger – barns psykosociala ohälsa

Den här vägledningen har tagits fram på initiativ av, och i samverkan, i SAGA-teamet Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Syftet med den här vägledningen är att den ska vara till stöd i arbetet med att tidigt upptäcka och ge stöd till barn som riskerar psykosocial ohälsa.

Verksamhetsstöd för dig som vill föra in Vägledning för pedagoger – barns psykosociala ohälsa i din verksamhet.

Mappning

Här finns ett dokument som kan användas både i samtal med föräldrar och vid diskussioner i arbetslaget kring barn som utmanar verksamheten. Dokumentet används för att sortera vad som fungerar, vad som utmanar och vad som behöver hända.

Mitt barn 5 år

Det här formuläret är en omarbetning av den s.k. femårslappen som barnhälsovården skickar till vårdnadshavare inför femårskontrollen.

Kontakt:

Veronica Engström, 08-579 212 79, e-post: veronica.engstrom@sollentuna.se