För personal

SAGA-teamen

Inget barn i Sollentuna ska behöva vänta i flera år på att få rätt stöd. SAGA-teamet är en samverkan mellan utbildningskontoret (UK), socialkontoret (SOK), barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Tillsammans verkar vi för att barn som riskerar psykosocial ohälsa upptäcks tidigt och får rätt stöd. Genom att samverka blir vi bättre på att förebygga psykosocial ohälsa och främja friskfaktorer hos barn.

Läs mer om SAGA-teamen här.

Filmer

Film om SAGA-teamen (5 min)
Introduktion till SAGA-teamen (2 minuter)
Mer om vad SAGA-teamen kan erbjuda dig som pedagog (2 minuter)

Nätverksträffar

Nätverksträffar i SAGA-teamen sker områdesvis två gånger per termin. Deltagare är representanter från förskolor och familjedaghem områdesvis, specialpedagoger (UK), familj- och förskoleteamet (SOK) och barnsjuksköterska (barnhälsovård). Vid nätverksträffar är fokus på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling utifrån ett tema som beslutas terminsvis av styrgruppen för SAGA-teamen.

Områden för nätverksträffar är:

  • Rotebro, Norrviken, Viby, Häggvik
  • Tureberg, Helenelund
  • Edsberg, Sjöberg, Vaxmora

Information om nätverksträffar våren 2019

Konsultationer

Under en termin erbjuds sex konsultationstider. Tider för konsultation kan bokas 2-3 veckor före själva konsultationstillfället, efter att tiden släppts för bokning via UK:s veckobrev. Vid konsultationen deltar representanter från en förskola/ett familjedaghem i taget tillsammans med ett tvärprofessionellt team. I det tvärprofessionella teamet ingår familj- och förskoleteamet (SOK), specialpedagoger (UK), socionom (BUP) och barnsjuksköterska (barnhälsovård).

Rutin vid konsultationer

Medgivandeblankett

Enkät före konsultation

Enkät efter konsultation

Föreläsning

Anmäl dig till föreläsningar hösten 2019 om traumatisering hos barn.

En gång per termin ordnas en föreläsning inom ramen för arbetet i SAGA-teamen. Några exempel på föreläsningar hittills:

Vägledning för pedagoger – barns psykosociala ohälsa

Den här vägledningen har tagits fram på initiativ av, och i samverkan, i SAGA-teamet Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Syftet med den här vägledningen är att den ska vara till stöd i arbetet med att tidigt upptäcka och ge stöd till barn som riskerar psykosocial ohälsa.

Verksamhetsstöd för dig som vill föra in Vägledning för pedagoger – barns psykosociala ohälsa i din verksamhet.

Mappning

Här finns ett dokument som kan användas både i samtal med föräldrar och vid diskussioner i arbetslaget kring barn som utmanar verksamheten. Dokumentet används för att sortera vad som fungerar, vad som utmanar och vad som behöver hända.

Mitt barn 5 år

Det här formuläret är en omarbetning av den s.k. femårslappen som barnhälsovården skickar till vårdnadshavare inför femårskontrollen.

Kontakt:

Veronica Engström, 08-579 212 79, e-post: veronica.engstrom@sollentuna.se