För personal

Psynkprojektet, 2012-2014

Psynk-projektet var ett nationellt projekt som SKL drev mellan 2011 och 2014. Projektet utgick ifrån de erfarenheter och resultat som gjordes under arbetet med Modellområdesprojektet och hade som övergripande mål att synkronisera samhällets insatser till barn och unga i syfte att förebygga psykisk ohälsa samt ge effektivt stöd vid psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Syfte
Projektet syftade till att ge de områden som deltog stöd i arbetet med att utveckla samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa.

Det som identifierades som viktiga deltar för att lyckas med utvecklingsarbetet i Modellområdesprojektet arbetade Psynk-projektet vidare med inom olika teman:
1. Gemensam ledning och styrning
2. Första Linjen
3. Tidiga insatser/sociala investeringar
4. Skolresultat och psykisk hälsa
5. Barn i behov av sammansatt stöd

Sollentuna deltog i utvecklingsarbete inom tema 1, 2 och 5.

Projektmål
Att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver, när de behöver det. Projektet skulle ta fram praktiskt fungerande metoder för samverkan.

Mer information om Psynk-projektet finns här: www.psynk.se.