För personal

Pilotprojektet i Rotebro

Inom kommunområdet Rotebro finns både kommunala och fristående förskolor och skolor. Inom respektive grundskola finns ett elevhälsoteam som arbetar med att ge stöd till enskilda barn. Inom ramen för Modellområdesprojektet startade ett pilotprojekt i Rotebro. Projektet resulterade i en rad satsningar lokalt på barn och ungas psykiska hälsa. Ett av projektets mål har varit att fler barn ska klara grundskolan och därmed vara behöriga till gymnasiet.

Projekt Skolstöd

En pedagog och en psykolog började arbeta med familjehemsplacerade barn som är placerade av Sollentuna kommun. Under pilotprojektet har de också arbetat med barn i Rotebro som inte når målen i årskurs 3 och därmed löper risk att inte klara grundskolan. Skolstöd för familjehemsplacerade barn har nu permanentats och blivit SkolFam.

Stegvis

Pedagoger inom förskolan i Rotebro erbjöds inom ramen för pilotprojektet i Rotebro en utbildning i Stegvis. Stegvis är ett livskunskapsprogram som syftar till att pedagoger inom förskolan ska stärka barnen inför skolstart och främja deras språkutveckling.

SAGA-team

SAGA-team förskola och familjedaghem (1-5 år):  I teamet ingår en familjebehandlare från förskoleteamet och specialpedagoger för förskolan från Avdelningen för stöd och utveckling. Till samverkansgruppen kallas också representanter från förskolan och familjedaghemmen, BVC och BUP.

SAGA-team för grundskola (6-16 år): De inbjudna är representanter från skolan, lärare och skolpsykologer som hör till Avdelningen för stöd och utveckling och familjebehandlare från skol- och familjeteamet.

SAGA-team är grupper med deltagare från olika verksamheter som arbetar med barn och unga. Teamen träffas tre gånger/termin. Syftet med att träffas är att i samverkan, tillsammans, se till att barn och unga i området ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och må bra. Teamen verkar för att de barn som behöver får rätt slags hjälp så tidigt som möjligt, innan svårigheter hinner växa sig stora. Sammankallande för teamen är processledare som hör till socialkontorets förebyggande enhet.

I teamet diskuteras frågor om barn och deras utveckling och vilket stöd som finns för barn och familjer i kommunen. Enskilda barn diskuteras med samtycke från vårdnadshavare eller anonymt. Alla i teamet har skrivit under tystnadsplikt. När frågor kring enskilda barn diskuteras tar man inte upp fler detaljer än vad som är nödvändigt (namn och kön på barnet utelämnas också). Den som tar upp en fråga kring ett enskilt barn med medgivande från vårdnadshavare har ansvar för att det som sägs i teamet förs tillbaka till vårdnadshavare så snart som möjligt efter mötet. Det är viktigt för att det ska bli möjligt att tillsammans göra en fortsatt planering. Ibland behöver man göra en skriftlig plan, en samordnad individuell plan, SIP.

I dagsläget finns SAGA-team för barn i förskoleålder i kommunområdena Rotebro och Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Det SAGA-team för barn i grundskolan som startade i Rotebro är nedlagt sedan våren 2015. Förhoppningen är att SAGA-team för barn i förskoleålder ska vara möjliga att starta i alla kommunområden i Sollentuna