För personal

När du stöter på svårigheter i samverkan

Lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) består av lokala chefer för BUP, BVC, MVC, BUMM, socialkontorets avdelningar för barn och unga samt vård och omsorg, elevstödsenheten, rektor med ansvar för elevstöd från Rudbecks gymnasium, rektor från kommunal grundskola samt från Habilitering och Hälsa.

I lokala BUS diskuteras frågor om samverkan kring barn och unga, både kring enskilda individer då det finns svårigheter i samverkan, och mer generella samverkansfrågor.

Personal som arbetar med barn och unga ska i första hand ta kontakt med sin närmaste chef då det uppstår problem i samverkan. Om det inte går att lösa kan du eller din chef ta kontakt med den som är representant i lokala BUS. Den som tar upp ett ärende ansvarar för att sekretessfrågan är löst.

Avvikelserapport för SIP-samverkan

Klicka här för att ladda ned blan­kett för rap­por­te­ring av av­vi­kel­se i SIP-sam­ver­kan. Den ifyllda blanketten lämnas till representant i lokala BUS.