För personal

Råd till dig som arbetar inom förskola eller familjedaghem

Barns psykosociala ohälsa

Har du som arbetar inom förskola eller familjedaghem frågor eller funderingar kring ett barns psykosociala ohälsa? Ta stöd av den vägledning som SAGA-teamet i Edsberg/Sjöberg/Vaxmora tagit fram. Klicka på rubriken för att ladda ned vägledningen.

Det svåra samtalet

Med ”det svå­ra sam­ta­let” me­nas i det här sam­man­hang­et sam­tal med barn och för­äld­rar dels kring så­dant som in­te fun­ge­rar så bra för bar­net men också när barnet har egna svårigheter. Det svå­ra med den här ty­pen av sam­tal är att de hand­lar om oöns­ka­de bud­skap – bud­skap som kan väc­ka smär­ta, sorg, ag­gres­si­vi­tet och oför­stå­el­se. För att ett sam­tal av det här sla­get ska bli bra krävs nog­gran­na för­be­re­del­ser.

Du som arbetar inom förskolan bör i förs­ta hand vända dig till förskolechefen in­för ett svårt sam­tal. Be­ro­en­de på sam­ta­lets ka­rak­tär kan du  t.​ex. råd­frå­ga stöd och utveckling inom utbildningskontoret, familj- och förskoleteamet inom socialkontoret, BUMMBUPso­ci­al­kon­to­ret barn och ungdom el­ler and­ra som har kun­skap i frå­gan.

Innan mötet

Det är all­tid vik­tigt att va­ra väl för­be­redd för att mö­tet ska gå så bra som möj­ligt. Ta re­da på al­la fak­ta i ären­det:

 • Finns det fler som är involverade runt barnet och i så fall vilka?
 • Har det gjorts något för att hjälpa barnet tidigare och i så fall vad?
 • Har det gjorts någon utredning som det går att ta del av?
 • Vad är målet med mötet? Gör gärna en punktlista
 • Fundera över om du ska genomföra mötet ensam eller ha en bisittare med
 • Välj en mötesplats, beroende på ärendets karaktär och bedöm om man behöver sitta ostört, i närheten av en kollega, i skolan eller på annat ställe
 • Innan mötet avslutas boka en ny tid för uppföljning
Mötet
 • Presentera er för varandra och etablera en kontakt
 • Informera om din roll, syftet med mötet, och hur länge det ska vara
 • Stäm av att de berörda parterna har uppfattat den information du ville förmedla
 • Innan man skiljs åt bör den som håller i mötet gå igenom vad man kommit överens om och hur man ska gå vidare. Det är viktigt att dokumentera överenskommelser som görs och det kan också vara bra att båda parter undertecknar dessa (kopiera så att båda har varsitt dokument)
 • Om det blir en upprörd stämning, bedöm om mötet behöver avbrytas och återkom om ny mötestid senare tillfälle
Efter mötet
 • Den som hållt i mötet utvärderar sin egen insats och ger feedback till de som kontaktades inför mötet
 • Om mötet gick bra, vad berodde det på?
 • Om mötet inte gick bra, vad var orsaken till det?
 • Vad kan göras annorlunda vid nästa möte?
Om problemet förvärras – vilka ska involveras?

Om pro­ble­men för barnet för­vär­ras trots mötet kan man ut­i­från ären­dets art kon­tak­ta:

Konsultera Familj- och förskoleteamet

Hos familj- och förskoleteamet inom socialtjänsten arbetar tre socionomer som har mångårig erfarenhet av arbete med familjer. De kan erbjuda konsultationer kring barn och familjer och vid behov vara med i samtal med föräldrar. De kan även hjälpa till med att samla nätverket omkring ett barn, ansvara för att ge­nom­fö­ra och hålla i nät­verksmö­ten och hjäl­pa till att ska­pa hand­lings­pla­ner fram­åt.  Tea­met är va­na nät­verks­le­da­re och vet att det är vik­tigt att be­rör­da om­kring ett barn får kom­ma till tals med varand­ra. Ibland be­hö­ver man bju­da in verksamheter som än­nu in­te va­rit del­ak­ti­ga, ibland be­hö­ver man ska­la bort verksamheter som in­te be­hö­ver va­ra del­ak­ti­ga.

Som pe­da­gog kan du alltid ringa och konsultera familj- och förskoleteamet kring frå­gor som rör barn och för­äld­rar. Kom ihåg att inte nämna några namn eller lämna information som röjer individens identitet såvida inte föräldrarna är vidtalade. Syf­tet är att till­sam­mans hit­ta lös­ning­ar, för­håll­nings­sätt el­ler an­nat som gör att man kom­mer vi­da­re med de be­kym­mer man haft.

Konsultera specialpedagoger

Inom stöd och utveckling som tillhör utbildningskontoret arbetar två specialpedagoger.

En specialpedagog arbetar med inriktning mot tal, språk och kommunikation. Du som arbetar inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola kan ta kontakt för konsultation kring enskilda barns språkutveckling, observationsmaterialet TRAS och kartläggning av förskolebarns språkutveckling. Kontaktuppgifter: Anna Byberg, telefonnummer: 08-579 210 32.

Den andra specialpedagogen har som huvudsakligt uppdrag att ha konsultationssamtal/handledning tillsammans med pedagoger på förskolor och i pedagogisk omsorg gällande barn som utmanar verksamheten. Arbetsgrupper, arbetslag eller chefer inom förskola eller pedagogisk omsorg kan ta kontakt vid frågeställningar kring barn som utmanar verksamheten. Kontaktuppgifter: Birgitta Fredriksson, telefonnummer: 08-579 217 21.

Konsultera socialkontorets mottagningsgrupp anonymt

Man kan all­tid kon­sul­te­ra ano­nymt. Som pedagog kan du ta kon­takt med de myn­dig­he­ter el­ler per­so­ner som är ak­tu­el­la för ären­det. Det går till exempel bra att ringa socialkontorets mottagningsgrupp för konsultation. Inga namn får näm­nas el­ler upp­gif­ter som kan rö­ja in­di­vi­dens iden­ti­tet. Telefonnummer: mottagningsgruppen nås via kommunens kontaktcenter på tel: 08-579 210 00.