För personal

Information om förebyggande enhetens arbete

Förebyggande enheten är en del av avdelningen barn och unga inom socialkontoret. Enheten arbetar bland annat med att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna. Arbetet riktas till föräldrar, personal och verksamheter som arbetar med barn och unga samt allmänt till kommunens invånare, mestadels genom generella och riktade insatser.

Enheten består av följande personal:

Enhetschef

Enhetschefen planerar och leder arbetet på enheten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 213 26.

Preventionssamordnare

Preventionssamordnaren arbetar bland annat med:

 • Informationsinsatser till föräldrar i syfte att minska tillgängligheten och skjuta upp debutålder för användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Stockholmsenkäten – en elevundersökning som genomförs vartannat år i Sollentuna kommun och i Stockholms län. Elever i år 9 och år 2 får svara på frågor om drogvanor, psykisk hälsa, skoltrivsel och förhållande till föräldrar. Elevernas svar ger förståelse för hur olika normbrytande beteenden förändras över tid och kan användas som underlag för satsningar inom de olika områdena.
Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-579 213 22

Processledare, inriktning förskoleålder

Processledaren arbetar med att:

 • Samordna och utveckla tvärprofessionella samverkansteam, så kallade SAGA-team, i kommunen.
 • Uppdatera och sprida information om hemsidan SAGA Sollentuna.
 • Samordna och utveckla arbetet med brukarråd för placerade ungdomar, Unga röster i soc.
 • Tillsammans med unga i kommunen, utveckla och implementera socialtjänstens information till barn och unga.
 • Tillsammans med unga i kommunen, utveckla arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.
 • Samordna PRIO-satsningar från SKL.
Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 216 47.

Processledare, inriktning grundskole- och gymnasieålder

Processledaren arbetar med att:

 • Samordna och utveckla arbetet med trygghet kring unga inom ramen för den satsning som görs i Tureberg/Edsberg.
 • Samordna och utveckla EST-arbetet. (Effektiv samordning för trygghet)
 • Ge stöd till att förstärka verksamheter som riktar sig till unga.
 • Tillsammans med unga i kommunen utveckla arbetet med barn och ungas psykiska hälsa.
 • Samordna PRIO-satsningar från SKL.
Kontaktuppgifter

Te­le­fon­num­mer: 08-579 232 70.

Relationsvåldssamordnare

Relationsvåldssamordnaren arbetar för att:

 • Boende i Sollentuna har kunskap om våld i nära relationer och var man kan få stöd
 • Bedriva ett aktivt förebyggande arbete i samverkan med olika verksamheter och nämnder i kommunen i syfte att motverka våld i nära relationer
 • Det finns kunskap inom socialkontoret för att kunna identifiera risk för våld i nära relation, utreda behov samt erbjuda insatser
 • Det finns kunskap inom verksamheter i kommunen för att kunna upptäcka våld i nära relation och hänvisa vidare till rätt instans för hjälp och stöd
 • Kontinuerligt kartlägga omfattningen av våld i kommunen
 • Bedriva omvärldsbevakning, samverkan samt att representera kommunen på lokal och regional nivå
Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 58.

Samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck

Samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck arbetar för att:

 • Medborgare i Sollentuna kommun har kunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vart man kan få stöd och hjälp.
 • Bedriva ett aktivt förebyggande arbete i samverkan med olika verksamheter och nämnder i kommunen i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck
 • Det finns kunskap inom socialkontoret för att kunna identifiera hedersrelaterat våld och förtryck, utreda behov samt erbjuda adekvata insatser
 • Det finns kunskap inom verksamheter i kommunen för att kunna upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck och hänvisa vidare till rätt instans för hjälp och stöd
 • Kontinuerligt kartlägga omfattningen av våld i kommunen
 • Bedriva omvärldsbevakning, samverkan samt att representera kommunen på lokal och regional nivå
Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 214 31.

Socialkontorets fältteam

Fältteamet i Sollentuna består av två socialsekreterare som arbetar förebyggande och i övrigt stödjande med ungdomar i åldern 12-18 år samt deras föräldrar. Du kan läsa mer om fältteamet här på SAGA Sollentuna.

Tillståndshandläggare

Tillståndshandläggaren arbetar bland annat med att:

 • Utreda ansökningar kring serveringstillstånd och utreda tillsynsärenden enligt alkohollagen.
 • Samverka med polis och andra myndigheter kring restaurangers serveringstillstånd.
 • Genomföra yttre och inre tillsyn enligt alkohollagen genom kontrollbesök på restauranger samt kontroll och uppföljning av tillståndshavares personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Genomföra Förebyggande tillsyn som syftar till att förhindra att problem uppstår på grund av alkoholservering. Detta sker bland annat genom information, rådgivning och utbildning.
Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 07