För personal

Anmälningsplikt

Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Oftast får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan. Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet.

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg. Den som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym. Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Anmälningsplikten är strängare än många tror. Man ska inte vänta på bevis utan anmäla redan då det finns en misstanke om att ett barn far illa. En sådan misstanke kan gälla allt från vanvård och vuxnas oförmåga till fysisk misshandel eller sexuella övergrepp.

Socialstyrelsen rekommenderar att den som är anmälningsskyldig gör anmälan skriftligt, såvida inte situationen är akut. En anmälan per telefon bör senare bekräftas skriftligt.

I socialtjänstlagen finns, utöver anmälningsskyldigheten för personal, en uppmaning till allmänheten att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialnämnden.

I Sollentuna tar socialsekreterare i barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp emot anmälningar. Du når mottagningsgruppen via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00.

(Källa: Tystnadsplikt.se)

Klicka här för att komma till en sida där du kan ladda ner en anmälningsblankett.

Film om anmälningsplikt (Socialstyrelsen)