För personal

Frånvarotrappa

Al­la ele­ver har skol­plikt. Vård­nads­ha­va­rens upp­gift är att se till att bar­net går till sko­lan och sko­lans upp­gift är att se till att ele­ven är där. I kom­mu­nen re­kom­men­de­ras al­la sko­lor att ar­be­ta med Barn-och ut­bild­nings­kon­to­rets från­va­rotrap­pa. Den vi­sar vad sko­lan ska gö­ra från förs­ta till­fäl­let när en elev är från­va­ran­de. Om ele­ven in­te kom­mer till sko­lan trots oli­ka in­sat­ser bå­de från sko­lan och från vård­nads­ha­va­re ska sko­lan rap­por­te­ra det­ta till Barn-och ut­bild­nings­kon­to­ret som vid­tar åt­gär­der, se frånvarotrappan för mer information. Där finns även vägledning vid anmälan om skolpliktsbevakning.