För personal

Frånvarotrappa

Al­la ele­ver tillhörande grundskola och grundsärskola har skol­plikt. Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen för den skola som eleven går i ska se till att eleven följer sin skolgång.  Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. I kom­mu­nen re­kom­men­de­ras al­la sko­lor att ar­be­ta med ut­bild­nings­kon­to­rets från­va­rotrap­pa. Den vi­sar vad sko­lan ska gö­ra från första tillfället när en elev är från­va­ran­de. Om ele­ven in­te kom­mer till sko­lan trots oli­ka in­sat­ser bå­de från sko­lan och från vård­nads­ha­va­re ska sko­lan rap­por­te­ra det­ta till ut­bild­nings­kon­to­ret, se frånvarotrappan för mer information.