Aktör – Nivå: Specialist

Adhd-center

Adhd-center är ett kurs- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd och deras anhöriga. Adhd-center vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående.

På adhd-center kan du lära dig mer om adhd, få kunskap om strategier som underlättar i vardagen, byta erfarenheter och tips med andra samt ta del av informationsmaterial.

Insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.​

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 355 30

E-post: adhd-center@sll.se

Mer information om adhd-center på Region Stockholms hemsida.

Autismcenter små barn

Autismcenter ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med diagnos inom autismspektrum. Autismcenter tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen får insatser som längst tills de börjar första klass.Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar samt individuella insatser.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 354 50.

E-post: autismcenterbarn.slso@sll.se

Mer information om autismcenter för små barn på Region Stockholms hemsida.

Avdelning funktionshinder

Avdelning funktionshinder är en del av Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun och ansvarar för att handlägga insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. För att få rätt till insatser enligt LSS ska den unge ingå i LSS personkrets och det är:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att få rätt till insatser enligt LSS krävs också att den unge behöver stöd i sin vardag och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Insatser enligt LSS ska ges endast om den enskilde begär det. Personen ska ha begärt stödet, antingen själv eller genom vårdnadshavare eller god man/förvaltare. LSS är en insatsreglerad lag och hjälpen är indelad i tio olika insatser. LSS begränsar inte rättigheter som en enskild person kan ha enligt en annan lag. Insatsen ska vara ett komplement till andra insatser inom sjukvården och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter

Ring Sollentuna kommuns kontaktcenter på tel: 08-579 210 00.

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Boende för ensamkommande barn och ungdomar kan vara olika former av utslussboenden:

 • Hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, där boendet är bemannat dygnet runt (oftast 14-19 år)
 • Stödboende med tillgänglig personal vissa timmar i veckan med telefonjour (från 16 år)
 • Heltidsboende hos en familj i ett familjehem.

Målet är att ungdomarna, med stöd och hjälp av personal/familjehem, ska bli självständiga och integreras i det svenska samhället.

BUP Akutenhet

BUP:s akutenhet ligger vid Södersjukhuset och tar emot barn- och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård på kvällar, nätter och helger. Man kan komma direkt till oss eller ha blivit hänvisad via någon av våra lokala mottagningar. BUP:s akutenhet har även en telefonrådgivning där man kan få hjälp i den akuta situationen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till akutenheten: 08-616 69 00.

Jouren är öppen på vardagar kl. 16.00-08.00 samt dygnet runt under helgen. På vardagar kl. 08.00-16.00 har BUP i Sollentuna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården.

Mer information om BUP Akutenhet på Region Stockholms hemsida.

BUP Sollentuna

Sollentuna barn- och ungdomspsykiatriska mottagning ger barn och unga från 0 och upp till och med 17 år psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå.

Till BUP kommer barn och unga som är deprimerade, har mycket ångest eller till exempel skadar sig själva. En del har stora svårigheter att fungera tillsammans med andra i skolan eller i familjen. De kan också ha varit med om något skrämmande som påverkar dem så mycket att de har svårt att klara av vardagen. Föräldrar till små och späda barn kan vända sig till mottagningen när de känner stark oro över sin förmåga att möta sitt barns behov av såväl närhet som självständighet. Eller när de är oroliga för sitt barns utveckling.

I sitt behandlingsarbete lägger BUP stor vikt vid att se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och anpassar sina insatser utifrån den. Personalen har psykoterapeutisk, medicinsk och psykologisk kompetens. Det behövs inte någon remiss för att få komma till mottagningen utan man ringer själv och ber om att få en besökstid. Läs mer på www.bup.se om hur och när man kan kontakta BUP.

När det gäller utredning vid misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar önskar BUP en remiss från skolhälsovården. BUP och barnläkarmottagningen har ett gemensamt remissmottagande för utredning med en tydlig ansvarsfördelning.

BUP Sollentuna rapporterar till SKL:s Väntetidsdatabas. Med hjälp av Väntetidsdatabasen kan medborgarna se hur tillgängligheten till mottagningen ser ut.

Klicka här för att se hur tillgängligheten till BUP-mottagningar i länet ser ut. 

Kontaktuppgifter:  BUP Sollentuna på www.bup.se

Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån handlägger frågor som gäller bland annat faderskap och föräldraskap, gör adoptionsutredningar samt genomför utredningar på domstols uppdrag gällande barns vårdnad, boende och umgänge.

Familjerättsbyrån erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans och stödgrupper för barn som har separerade föräldrar. På familjerättsbyrån kan du också få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerättsbyrån sätter barnen i centrum. Dagens lagstiftning betonar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda.

Kontaktuppgifter:

Kontakta familjerättsbyrån via e-post familjerattsbyran@upplandsvasby.se.

Du kan också kontakta oss via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt på telefonnummer: 08-590 970 00.

Öppettider för familjerättsbyråns telefonrådgivning är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00-11.00 och onsdagar 13.00-15.00.

Familjerätten för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Habiliteringscenter Sollentuna

Habiliteringscenter Sollentuna ger barn och ungdomar med funktionsnedsättning råd, stöd och behandling. Målet är att allsidigt främja barnets utveckling till bästa möjliga funktionsförmåga. Habiliteringscenter träffar familjer som har barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller rörelsenedsättning och ger också stöd och information till anhöriga samt till personal som barnen och ungdomarna möter. Alla insatser planeras utifrån barnets och familjens behov och i samråd med familjen gör habiliteringscenter en vårdplan. Habiliteringscenter samverkar med ett stort antal andra aktörer, till exempel hjälpmedelscentralen, läkare, barnomsorgs- och skolpersonal, kommunens LSS-handläggare och handläggare på försäkringskassan. På enheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.

Kontaktuppgifter: Habiliteringen Sollentuna

Kommungemensamma verksamheter

Dessa verksamheter är avsedda för de barn och elever som trots olika stödinsatser inte klarar av att gå kvar i ordinarie verksamhet.

Arbetet innebär organisation kring och finansiering av kommungemensamma verksamheter. Rektor kan, tillsammans med vårdnadshavare, ansöka om plats i någon av nedanstående verksamheter.

För dessa barn och elever innebär det en stor hjälp att få möjlighet till ett extra stöd och målsättningen är att eleverna efter några terminer ska kunna gå tillbaka till ordinarie verksamhet.

 • Tal och språks förskoleverksamhet – för barn med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i åk 1-9 med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i förskoleklass – åk 3 med diagnos inom autismspektrat.
 • Silverdalsskolan – för elever i åk 4-GY med diagnos inom autismspektrat.
 • Mimer – för elever i åk 1-5 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Fenix – för elever i åk 6-9 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Djupdalsskolan – för elever i åk 4-9 med rörelsehinder.
 • Centrum för Integration och Flerspråkighet, CIFS – ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever, modersmålsverksamhet och studiehandledning i kommunala och fristående skolor i Sollentuna.

Årligen sker ett ansökningsförfarande där rektor för den särskilda undervisningsgruppen, psykolog och personal från avdelningen för stöd och utveckling ingår. I processen bedöms barnets/elevens behov utifrån bifogad dokumentation som kan innehålla åtgärdsprogram med uppföljningar, psykologutredningar och annan relevant dokumentation. Antalet platser inom varje verksamhet är begränsat. För de barn och elever som inte kan erbjudas en plats har ordinarie skolenhet möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp.

Maria Ungdom

Maria Ungdom är specialister på att hjälpa ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och droger. Är du en ung person som har sådana problem så kan du vända dig till hit för att få hjälp och stöd.

Maria Ungdoms specialistöppenvård finns för de som har eller riskerar att utveckla alkohol- eller drogberoende och samtidigt mår psykiskt dåligt. Specialistöppenvården på Maria Ungdom har kvalificerad behandling för ungdomar när problemen kräver specialkompetens utöver den som finns att få på MiniMaria i Sollentuna. Öppenvården kan erbjuda olika behandlingsinsatser i såväl familjearbete som enskilda behandlingskontakter.

Maria Ungdom har även unga vuxna-mottagningar. Till Livsstilsmottagningarna är personer mellan 18-25 år välkomna och Järva Unga specialistcenter tar emot personer mellan 16-25 år.

Maria Ungdoms akut är öppen dygnet runt, året runt. Precis som på en vanlig akutmottagning så kan du inte boka tid. Ibland kan det därför vara lite väntetid. Du kan alltid ringa först om du funderar på om du ska komma eller inte.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 474 10. Telefonen är öppen dygnet runt.

Mer information om Maria Ungdom finns på hemsidan.

MiniMaria – Beroendemottagning

MiniMaria vänder sig till ungdomar som har problem med alkohol och/eller droger. Den som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta mottagningen. Även föräldrar, lärare och andra som är i kontakt med ungdomar i riskzonen kan kontakta mottagningen för konsultation. På MiniMaria arbetar behandlare/socionom, sjuksköterska och läkare. Bedömning, planering och behandling sker i samarbete med föräldrar. Har du frågor eller funderingar kring alkohol eller droger är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Behandlare: 08-579 226 71, 08-579 226 59
Sjuksköterska: 08-123 47 56

MiniMaria på Sollentuna.se
Mer information på www.mariaungdom.se

Socialjouren Nordväst

Om du har akuta sociala problem som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar, kan du vända dig till socialjouren.

Vid Socialjouren Nordväst finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer 010-444 05 00.

Öppettider:

Måndag – torsdag 16.00-02.00
Fredag 14.00-02.00

Lördag och söndag 16.00-02.00

Vid andra tider når du socialjouren via: 114 14.

Om Socialjouren Nordväst på Sollentuna.se

Socialkontoret barn och ungdom

Socialkontoret tar emot alla anmälningar som gäller barn och ungdomar i Sollentuna. Socialsekreterarna i mottagningsgruppen bedömer om anmälan är så pass allvarlig att en utredning enligt socialtjänstlagen ska göras. Till mottagningsgruppen kan man ringa och konsultera i ärenden innan en anmälan görs. När mottagningen bedömt att en utredning ska inledas lämnas ärendet till en annan socialsekreterare som genomför utredningen. Utredning kan leda fram till någon form av hjälp och stöd till barnet och barnets familj. Hos socialkontoret kan också barn och föräldrar själva ansöka om hjälp. När barn, ungdomar och deras familjer får stöd och hjälp följs detta alltid upp av en socialsekreterare.

Mer information finns på SAGA Sollentuna om anmälningsplikt och vad som händer med en anmälan till socialtjänsten.

Kontaktuppgifter:

Mottagningsgruppen nås via kontaktcenter på telefonnummer: 08-579 210 00.

Om Socialkontoret barn och ungdom på Sollentuna.se

Sollentuna BUMM

Sollentuna BUMM  är en medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar. Mottagningen utreder och behandlar framförallt barn med kroniska sjukdomar. Mottagningen tar emot barn med remisser från till exempel vårdcentralen, BVC, skolläkare eller barnakuter. Sjuka barn under 6 månaders ålder med akuta besvär tas emot i begränsad omfattning och alltid efter telefonkontakt. Barn över sex månaders ålder med akut sjukdom ska i första hand vända sig till sin vårdcentral då de blir sjuka. På mottagningen finns även verksamhet för utredning av neuropsykiatriska tillstånd som ADHD.

Kontaktuppgifter: Sollentuna BUMM

Stödcentrum Nordväst – Unga brottsutsatta och medling

Stödcentrum Nordväst erbjuder stöd till ungdomar 10-21 år som utsatts för brott eller som är vittne till brott. Kontakten med Stödcentrum Nordväst är frivillig, gratis och du kan vara anonym om du vill. Du som är brottsutsatt behöver inte ha gjort en polisanmälan, men om du har gjort en eller vill gör det så kan Stödcentrum Nordväst ge stöd under rättsprocessen. Även anhöriga är välkomna att ta kontakt.

Stödcentrum Nordväst erbjuder också medling mellan den som misstänks för brott och den som blivit utsatt för brott. Om du har begått ett brott och vill genomföra en medling så behöver brottet vara polisanmält.
Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 010-444 05 50.

Stödcentrum Nordväst