Aktör – Nivå: Generella

Barnavårdscentraler

Barn­häl­so­vår­den ar­be­tar med att upptäcka och fö­re­byg­ga fy­sisk, psy­kisk och social ohäl­sa hos barn i för­sko­le­ål­dern samt att stödja föräldrar i föräldraskapet. Verk­sam­he­ten ut­går från ett folk­häl­so­in­rik­tat och psy­ko­so­ci­alt per­spek­tiv. Bar­na­vårds­cen­tra­len ska ock­så upp­märk­sam­ma och på­ta­la ris­ker i barnets närmiljö samt hjäl­pa till att ti­digt upp­täc­ka och hjäl­pa barn som ris­ke­rar att fa­ra il­la.

Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Detta uppnås genom:

• att med utgångspunkt från barnets rättigheter (Barnkonventionen) stödja barnets utveckling

• att ge stöd och råd i föräldraskapet

• att upptäcka och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn

• att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

• att alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård och aktivt erbjudas att ansluta sig till barnhälsovårdens program

Kontaktuppgifter: Barnavårdscentraler i Sollentuna

Elevhälsan på skolan

Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till gymnasiet ska må bra både fysiskt och psykiskt. Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har både lättare att tillgodogöra sig undervisningen och uppsatta mål i skolan och att må bra senare i livet. På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator och vid behov även skolläkare, psykolog och studievägledare. Elevhälsoteamet har regelbundna möten då man tar upp aktuella behov och problem. Teamet kan ge någon av sina medlemmar i uppdrag att arbeta vidare med ett specifikt problem eller frågeställning, till exempel någon elev som behöver extra stöd i någon form. Kuratorer och skolsköterskor har vid behov enskilda samtal med elever. Samtalen kan röra till exempel oro, nedstämdhet, ensamhet, konflikter, självmordstankar, dataspelsberoende, problem med ätande eller självskadebeteende.

Mer information om elevhälsan finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Elevhälsan på Rudbeck

På Rud­becks gym­na­sie­sko­la finns skolskö­ters­kor, ku­ra­to­rer, spe­ci­al­pe­da­go­ger, skol­lä­ka­re samt skolpsykolog. Sko­lans mål när det gäl­ler elev­häl­san är att alla elever ska känna sig trygga på skolan samt inkluderade och del i en gemenskap. Vi­da­re ska elever få möj­lig­het att tilläg­na sig kun­ska­per i en lugn och triv­sam skol­mil­jö.

Med skolkuratorerna kan du prata om det mesta. Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora att prata om. Samtalen kan handla om relationer, stress, ekonomi, mobbing, kärlek, diskriminering, ensamhet, sorg, utsatthet på nätet, med mera.

Skolsköterskorna arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och rådgivning men kan även hjälpa till med lättare sjukvård under skoltid. Om hälsoproblemen är av mer sjukvårdskaraktär får du hjälp med vart du ska vända dig; till husläkarmottagning/vårdcentral, men du kan alltid fråga skolsköterskorna om råd.

Kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats:

Familj- och förskoleteamet

Familj- och förskoleteamet (tidigare Förskoleteamet) är en del av Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från förskolor och familjer. Teamet samarbetar med alla förskolor i Sollentuna och är tillgängligt för familjer boende i kommunen. Den främsta uppgiften är att bidra till att vuxna samarbetar och hittar lösningar för berörda barn. Till exempel fungerar teamet som en länk mellan förskola och socialtjänst. Familj- och förskoleteamet uppmuntrar både förskolor och föräldrar att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Lena Sahlström 08-579 223 54

Annica Danielsson 08-579 231 72

Familj- och förskoleteamet på Sollentuna.se
Information om Stöd till föräldrar på Sollentuna.se

Familjecentralen

En familjecentral är ett familjens hus, en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde. På familjecentraler verkar flera yrkeskategorier tillsammans: barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och kurator. I Sollentuna finns tre familjecentraler; Sollentuna familjecentral, Edsbergs familjecentral och Rotebro familjecentral.

Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård – se under respektive rubrik – ett brett utbud av kurser och gruppaktiviteter för gravida och för föräldrar med barn upp till skolåldern.

Mer om kuratorernas arbete på Familjecentralerna:

Kuratorerna erbjuder stödsamtal enskilt, i par eller träffar föräldrar tillsammans med deras nätverk. Föräldrar kan ringa själva till kurator eller få hjälp av barnmorska, BVC-sköterska eller pedagog inom öppna förskolan. Om kuratorerna upptäcker att föräldrar har behov av mer stöd än vad de har möjlighet att erbjuda är deras uppgift att lotsa vidare. Föräldrastödssamtal kan handla till exempel om:

 • förälders egen svårighet, t ex nedstämdhet, ilska m.m.
 • svårighet i parrelationen
 • svårighet med barnet
 • samhällsstöd
 • samspel och anknytning
Kuratorernas medverkan i föräldragrupper

Barnavårdscentralen har föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Kuratorerna träffar gruppen vid ett tillfälle när barnet är 2-3 månader tillsammans med barnmorska/BVC-sköterska och pratar föräldraskap. Kuratorerna har också föräldragrupper för flerbarnsföräldrar tillsammans med en BVC-sköterska. Grupperna träffas vid sammanlagt tre tillfällen och består av 8-10 föräldrar. Träffarnas innehåll handlar om föräldraskap, parrelationen, det lilla barnet, syskonrelationen och levnadsvanor. Pedagogen från öppna förskolan kommer in den tredje träffen och presenterar sin verksamhet. Anmälan till föräldragrupp finns på BVC’s anslagstavla.

Kontaktuppgifter kuratorer:

Annica Danielsson, 08-579 231 72 – Sollentuna familjecentral

Elisabeth Bakerød, 08-579 221 34 – Sollentuna familjecentral och Edsbergs familjecentral

Anders Thunholm, 08-579 223 57 – Rotebro familjecentral

Om familjecentraler på Sollentuna.se
Information om Stöd till föräldrar på Sollentuna.se

Fritidsfältarna, kultur och fritid

Fritidfältarna är fritidsledare som arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är låg. Fritidsfältarna möter ungdomar på de ungas villkor i miljöer där ungdomarna spontant befinner sig. Fritidsfältarna vill vara en positiv och tydlig vuxenkontakt och skapa goda relationer till Sollentunas ungdomar. Målet är att skapa en tryggare tillvaro under kvällstid för de unga. Fritidsfältarna arbetar också med spontanaktiviteter och kan ingå i olika ungdomsprojekt, till exempel Ungdomar mot Våld. Föräldrar kontaktar ofta fältfritidsledarna i olika frågor. Fältfritidsledarna har ett nära samarbete med Farsor & morsor i Sollentuna, 08-festivalen, kommunens skolor, vaktbolaget CSG, fritidsgårdar, poliskontoret i Tureberg och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter: Om fritidsfältarna på Sollentuna.se

Förebyggande enheten

Förebyggande enheten är en del av avdelningen barn och unga inom socialkontoret. Enheten arbetar bland annat med att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna. Arbetet riktas till föräldrar, personal och verksamheter som arbetar med barn och unga samt allmänt till kommunens innevånare.

Enheten består av följande personal:

Enhetschef

Enhetschefen planerar och leder arbetet på enheten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 213 26.

Preventionssamordnare

Preventionssamordnaren ansvarar bland annat för det övergripande arbetet i kommunen med att förebygga användning av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-579 213 22.

Processledare

Processledaren ansvarar bland annat för att utveckla samverkan kring barn och unga i kommunen i syfte att tidigt upptäcka barn som riskerar psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 216 47.

Processledare (projektanställd)

Processledaren arbetar i Uppdrag psykisk hälsa och ansvarar bland annat för utvecklingsarbete som rör barn med sammansatt problematik och som har behov av insatser från flera verksamheter.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 48.

Relationsvåldssamordnare

Relationsvåldssamordnaren har bland annat ansvar för det övergripande arbetet i kommunen med att förebygga våld i nära relationer.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 58.

Tillståndshandläggare

Tillståndshandläggaren arbetar bland annat med utredningar kring serveringstillstånden hos kommunens restauranger och tillsynsärenden enligt alkohollagen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 07.

Mer information om Förebyggande enhetens arbete finns här på SAGA Sollentuna.

Indra – Sollentuna tjejjour

Målet för Sollentuna tjejjour INDRA är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Det gör de genom caoching och stöd, utåtriktad verksamhet och tankesmedjan INDRA.

Coaching och stöd riktas mot de tjejer som av olika anledningar behöver individuell coaching och stöd. Detta stöd ges i form av samtal, antingen via digitala kanaler eller fysiska möten.

INDRA har utåtriktad verksamhet i form av föreläsningspaket och utbildningar som erbjuds skolor och andra instanser. De har föreläsningar om bland annat normer, sexuella trakasserier, övergrepp och hedersförtryck.

Tankesmedjan INDRA har som syfte att föra upp ungdomsfrågor i allmänhet och frågor som berör unga tjejers situation i synnerhet.

Kontaktuppgifter:

Du kan chatta med tjejjouren på onsdagar kl. 19.00-21.00 och på söndagar kl. 15.00-17.00. Mer information finner du på hemsidan:

Sollentuna tjejjour INDRA

Skol- och familjeteamet

Skol- och familjeteamet är en del av Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från familjer och skolor. Teamet samarbetar med alla grundskolor i Sollentuna och är tillgängligt för familjer boende i kommunen. Den främsta uppgiften är att finnas som en diskussionspartner, ett bollplank, till föräldrar och att bidra till att vuxna samarbetar för barnets bästa. Skol- och familjeteamet uppmuntrar både föräldrar och skolor att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Telefon 08-579 223 53, 08-579 223 54 eller 08-579 223 57.

Skol- och familjeteamet på Sollentuna.se
Information om stöd till föräldrar på Sollentuna.se

 

Socialkontorets fältteam

Socialkontorets fältteam arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och kriminalitet. Fältteamets arbete riktar sig mot de barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. Fältteamet arbetar uppsökande i skolor på dagtid och i utemiljöer där ungdomar befinner sig på kvällar och helger. Socialsekreterarna i teamet mobiliserar föräldrar, andra närstående samt samarbetspartners för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar. De kan vara behjälpliga med att arrangera riktade föräldramöten och kan även parallellt göra ett nätverksarbete med de berörda ungdomarna. Teamet tar emot tips både om barn och ungdomar i riskzonen och om platser där det finns alkohol och droger och där det förekommer våld eller annat destruktivt beteende.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 65

E-post: sok.falt@sollentuna.se
Om Socialkontorets fältteam på Sollentuna.se

Ungdomsmottagningen Sollentuna

Som ung be­hö­ver man ibland ett stäl­le dit man kan gå för att få hjälp och stöd. Ungdomsmot­tag­ning­en är till för al­la unga från 12 upp till 23 år. Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Ungdomsmottagningen är en frizon för ungdomar där det är lätt att samtala med vuxna om intima och känsliga frågor. Ungdomsmottagningen skall vidare utgå ifrån en helhetssyn som är medicinsk, social och psykologisk. Ett annat viktigt mål är att förebygga och att i ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka missbruk i alla former.

På ung­domsmot­tag­ning­en ar­be­tar barn­mors­kor, ku­ra­to­rer och lä­ka­re, al­la har tyst­nads­plikt. Att be­sö­ka ung­domsmot­tag­ning­en  kos­tar ingen­ting.

Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­giv­ning och stöd­jan­de sam­tal kring

 • sexologiska frågor och problem
 • identitets- och könsutveckling
 • könsroller och attityder
 • relationer till partner, familj, vänner och omgivning
 • pubertets- och kroppsutveckling
 • livsstilsfrågor och levnadsvanor

Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­gi­van­de och stöd­jan­de sam­tal samt i fö­re­kom­man­de fall un­der­sök­ning, för­skriv­ning och el­ler be­hand­ling kring

 • reproduktiv hälsa
 • preventivmedel
 • sexuellt överförbara infektioner
 • gynekologiska och andrologiska problem
Kontaktuppgifter:

Telefon för rådgivning och tidsbokning: 08-579 211 80

Läs mer om ungdomsmottagningen på sollentuna.se

Ungdomar kan även själva boka tid på sollentuna.se/um.