Aktör – Nivå: Första linjen

Barnahus Norrort

Vid Barnahus Norrort sker en samverkan med syfte att underlätta och förbättra situationen för barn som blivit utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

På Barnahus norrort finns samtliga instanser: Socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnpsykiatri och barnmedicin, tillgängliga på en och samma plats. Eftersom barnen kan träffa alla myndighetspersoner på samma ställe slipper de upprepade förhör, intervjuer och samtal med olika syften. Genom ökad samverkan kan även handläggningstider och för barnet påfrestande utredningsprocesser förkortas.

Barnahus Norrort är ett samarbete mellan fem norrortskommuner (Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla), Region Stockholm polisområde Norr, Åklagarmyndigheten och Stockholms läns landsting. En samordnare är anställd på heltid. Sigtuna kommun är huvudman för Barnahus Norrort och basen finns i Sollentuna.

Kontaktuppgifter:

Professionella och yrkesgrupper som arbetar med barn och unga kan ta kontakt med samordnare för Barnahus Norrort på mobil: 070 429 07 75.

Besöksadress: Tingsvägen 19, 6 tr, Sollentuna

Om Barnahus Norrort på Sigtuna.se

Barnhälsovård (BHV)/BVC

Barn­häl­so­vår­den ar­be­tar med att upptäcka och fö­re­byg­ga fy­sisk, psy­kisk och social ohäl­sa hos barn i för­sko­le­ål­dern samt att stödja föräldrar i föräldraskapet. Verk­sam­he­ten ut­går från ett folk­häl­so­in­rik­tat och psy­ko­so­ci­alt per­spek­tiv. Bar­nhälsovården ska ock­så upp­märk­sam­ma och på­ta­la ris­ker i barnets närmiljö samt hjäl­pa till att ti­digt upp­täc­ka och hjäl­pa barn som ris­ke­rar att fa­ra il­la.

Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Detta uppnås genom:

• att med utgångspunkt från barnets rättigheter (Barnkonventionen) stödja barnets utveckling

• att ge stöd och råd i föräldraskapet

• att upptäcka och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn

• att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

• att alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård och aktivt erbjudas att ansluta sig till barnhälsovårdens program

Kontaktuppgifter: Barnhälsovård i Sollentuna

Elevhälsan på skolan

Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till gymnasiet ska må bra både fysiskt och psykiskt. Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har både lättare att tillgodogöra sig undervisningen och uppsatta mål i skolan och att må bra senare i livet. På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator och vid behov även skolläkare, psykolog och studievägledare. Elevhälsoteamet har regelbundna möten då man tar upp aktuella behov och problem. Teamet kan ge någon av sina medlemmar i uppdrag att arbeta vidare med ett specifikt problem eller frågeställning, till exempel någon elev som behöver extra stöd i någon form. Kuratorer och skolsköterskor har vid behov enskilda samtal med elever. Samtalen kan röra till exempel oro, nedstämdhet, ensamhet, konflikter, självmordstankar, dataspelsberoende, problem med ätande eller självskadebeteende.

Mer information om elevhälsan finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Elevhälsan på Rudbeck

På Rud­becks gym­na­sie­sko­la finns skolskö­ters­kor, ku­ra­to­rer, spe­ci­al­pe­da­go­ger, studie- och yrkesvägledare, skol­lä­ka­re samt skolpsykolog. Sko­lans mål när det gäl­ler elev­häl­san är att alla elever ska känna sig trygga på skolan samt inkluderade och del i en gemenskap. Vi­da­re ska elever få möj­lig­het att tilläg­na sig kun­ska­per i en lugn och triv­sam skol­mil­jö.

Med skolkuratorerna kan du prata om det mesta. Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora att prata om. Samtalen kan handla om relationer, stress, ekonomi, mobbing, kärlek, diskriminering, ensamhet, sorg, utsatthet på nätet, med mera.

Skolsköterskorna arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och rådgivning men kan även hjälpa till med lättare sjukvård under skoltid. Om hälsoproblemen är av mer sjukvårdskaraktär får du hjälp med vart du ska vända dig; till husläkarmottagning/vårdcentral, men du kan alltid fråga skolsköterskorna om råd.

Kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats:

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration arbetar bland annat med att ge stöd till den som har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen.

En del av det stöd som erbjuds inom introduktionsprogrammet är direkt riktat till föräldrar, till exempel i form av föräldracirklar. I föräldracirklarna kan föräldrar som nyligen beviljats uppehållstillstånd delta. Föräldracirklarna syftar till att stödja och stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraroll. I föräldracirklarna träffas föräldrarna i grupp och talar om olika teman, t ex: barnuppfostran, förbudet mot barnaga, skolan och socialtjänsten.

En del av stödet som erbjuds inom introduktionsprogrammet riktar sig till ungdomar i form av hälsokommunikation. Hälsokommunikation syftar till att ungdomarna ska få ökade kunskaper om hur en hälsosam livsstil ser ut och vilka levnadsvanor som är hälsofrämjande. De ska också få goda kunskaper om hur hälso- och sjukvården fungerar. Vid träffarna, som sker i gruppform, diskuteras t ex kosthållning, det nya samhället och normer kring sexualitet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till flyktingsamordnaren: 08-579 226 63.

Mer information finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Familj- och förskoleteamet

Familj- och förskoleteamet är en del av Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från förskolor, familjedaghem och familjer. Teamet samarbetar med alla förskolor och familjedaghem i Sollentuna och är tillgängligt för familjer boende i kommunen. Den främsta uppgiften är att bidra till att vuxna samarbetar och hittar lösningar för berörda barn. Till exempel fungerar teamet som en länk mellan förskola och socialtjänst. Familj- och förskoleteamet uppmuntrar både förskolor och föräldrar att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Lena Sahlström 08-579 223 54

Annica Danielsson 08-579 231 72

Katarina Sjödin 08-579 233 06

Familj- och förskoleteamet på Sollentuna.se
Information om Stöd till föräldrar på Sollentuna.se

Familjecentraler

En familjecentral är ett familjens hus, en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde. På familjecentraler verkar flera yrkeskategorier tillsammans: barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och kurator. I Sollentuna finns tre familjecentraler; Sollentuna/Turebergs familjecentral, Edsbergs familjecentral och Rotebro familjecentral.

Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård – se under respektive rubrik – ett brett utbud av kurser och gruppaktiviteter för gravida och för föräldrar med barn upp till skolåldern.

Mer om kuratorernas arbete på Familjecentralerna:

Kuratorerna erbjuder stödsamtal enskilt, i par eller träffar föräldrar tillsammans med deras nätverk. Föräldrar kan ringa själva till kurator eller få hjälp av barnmorska, sjuksköterska inom BHV/BVC eller pedagog inom öppna förskolan. Om kuratorerna upptäcker att föräldrar har behov av mer stöd än vad de har möjlighet att erbjuda är deras uppgift att lotsa vidare. Föräldrastödssamtal kan handla till exempel om:

 • förälders egen svårighet, t ex nedstämdhet, ilska m.m.
 • svårighet i parrelationen
 • svårighet med barnet
 • samhällsstöd
 • samspel och anknytning
Kuratorernas medverkan i föräldragrupper

Barnavårdscentralen har föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Kuratorerna träffar gruppen vid ett tillfälle när barnet är 2-3 månader tillsammans med barnmorska/sjuksköterska från BHV/BVC och pratar föräldraskap. Kuratorerna har också föräldragrupper för flerbarnsföräldrar tillsammans med en sjuksköterska från BHV/BVC. Grupperna träffas vid sammanlagt tre tillfällen och består av 8-10 föräldrar. Träffarnas innehåll handlar om föräldraskap, parrelationen, det lilla barnet, syskonrelationen och levnadsvanor. Pedagogen från öppna förskolan kommer in den tredje träffen och presenterar sin verksamhet. Anmälan till föräldragrupp finns på BVC’s anslagstavla.

Kontaktuppgifter kuratorer:

Annica Danielsson, 08-579 231 72 – Sollentuna/Turebergs familjecentral

Elisabeth Bakerød, 08-579 221 34 – Sollentuna/Turebergs och Rotebro familjecentraler

Katarina Sjödin, 08-579 233 06 – Edsbergs familjecentral

Anders Thunholm, 08-579 223 57 – Rotebro familjecentral

Om familjecentraler på Sollentuna.se
Information om Stöd till föräldrar på Sollentuna.se

Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån handlägger frågor som gäller bland annat faderskap och föräldraskap, gör adoptionsutredningar samt genomför utredningar på domstols uppdrag gällande barns vårdnad, boende och umgänge.

Familjerättsbyrån erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans och stödgrupper för barn som har separerade föräldrar. På familjerättsbyrån kan du också få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerättsbyrån sätter barnen i centrum. Dagens lagstiftning betonar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda.

Kontaktuppgifter:

Via telefonrådgivningen kan du få kortare informations- och rådgivningssamtal.
Telefonnumret är 08-590 970 00. Telefontiderna är måndag till fredag kl. 9.00-12.00. Du kan vara anonym när du ringer.

Familjerätten för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Fritidsfältarna, kultur och fritid

Fritidfältarna är fritidsledare som arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är låg. Fritidsfältarna möter ungdomar på de ungas villkor i miljöer där ungdomarna spontant befinner sig. Fritidsfältarna vill vara en positiv och tydlig vuxenkontakt och skapa goda relationer till Sollentunas ungdomar. Målet är att skapa en tryggare tillvaro under kvällstid för de unga. Fritidsfältarna arbetar också med spontanaktiviteter och kan ingå i olika ungdomsprojekt, till exempel Ungdomar mot Våld. Föräldrar kontaktar ofta fältfritidsledarna i olika frågor. Fältfritidsledarna har ett nära samarbete med Farsor & morsor i Sollentuna, 08-festivalen, kommunens skolor, vaktbolaget CSG, fritidsgårdar, poliskontoret i Tureberg och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter: Om fritidsfältarna på Sollentuna.se

Fältteamet (Socialkontoret)

Fältteamet finns för att stödja ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till socialkontorets fältteam om du behöver prata med en vuxen. Du som är förälder kan vända dig till fältteamet om du är orolig för ditt eller någon annans barn.

Uppdrag

Fältteamet i Sollentuna består av två socialsekreterare som arbetar för att stödja ungdomar i åldern 12-18 år och deras föräldrar. Uppdraget är att förebygga kriminalitet, våld, missbruk och andra sociala problem.

Såhär jobbar fältteamet

Fältteamet arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer såsom på fritidsgårdar, i utemiljöer och på skolor. De arbetar uppsökande både dag- och kvällstid.

 • Fältteamet samarbetar med fältfritidsledare, socialtjänst, polisen, skolor och fritidsgårdar och andra viktiga personer i ungdomars närhet.
 • Fältteamet förmedlar stöd och kan hänvisa vidare till exempelvis MiniMaria, Familjecentralen eller Ungdomsmottagningen.
 • Fältteamet kan vid behov ha enskilda uppföljande kontakter och samtal med ungdomar – ibland även tillsammans med föräldrar.
 • Fältteamet deltar så ofta de kan i föräldramöten och kan även sammankalla till föräldramöten när det finns oro kring en ungdomsgrupp.
Tystnadsplikt

Relationen till ungdomarna bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet. Därför har fältteamet tystnadsplikt som de röjer bara om de upplever att en ungdom kan fara illa. Vid oro för en ungdom tar fältteamet i första hand kontakt med föräldrarna.

Du som är ung…

…kan kontakta fältteamet om du vill prata med en vuxen och inte vet vart du ska vända dig. Du kan till exempel ha funderingar eller känna oro för relationer, skolan, alkohol, sex, din familjesituation. Du kan även kontakta fältteamet om du är orolig för en kompis. Om du behöver mer hjälp än fältteamet kan ge kommer de att hjälpa dig att få kontakt med den som kan ge det stödet.

Du som är förälder…

…kan kontakta fältteamet till exempel om du känner oro för ditt, eller någon annans barn, vill ha kontakt med andra tonårsföräldrar, känner till miljöer där det förekommer alkohol eller droger bland ungdomar i kommunen, eller i övrigt har frågor eller funderingar om situationen för ungdomar i Sollentuna.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 65

E-post: sok_faltteamet@sollentuna.se
Om Socialkontorets fältteam på Sollentuna.se

Indra – Sollentuna tjejjour

Indra Tjejjour är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi stöttar och stärker unga tjejer och transpersoner som av olika anledningar behöver någon att prata med. Vi arbetar även preventivt genom att prata om våld, normer och makt med ungdomar på skolor och fritidsgårdar.

Stödverksamheten

I vår chatt är du som definierar dig som ung tjej eller transperson, 10 – 25 år, välkommen med alla dina frågor och funderingar. Du kan vara helt anonym och vi har tystnadslöfte. Inga ämnen är för stora eller för små. Hos oss kan du även få en regelbunden stödkontakt. Då hörs du med en och samma person under en lite längre period. Antingen genom mejl, chatt, telefon eller genom att träffas. Mejla kontakt@indratjejjour.se om du vill få en stödkontakt.

Den utåtriktade verksamheten

På Indra tjejjour arbetar vi mycket med utåtriktat arbete och vi kommer gärna till er skola eller verksamhet för att arbeta med normer och värderingar kring sexualitet, genus, och våld. Vi har föreläsningar och workshops för både elever/unga och yrkesverksamma. Hör av dig till oss så sätter vi ihop ett upplägg som passar just er!

Kontaktuppgifter:

Du kan chat­ta med oss på ons­da­gar kl. 19.00-21.00 och på sön­da­gar kl. 15.00-17.00. Mer in­for­ma­tion fin­ner du på hem­si­dan: indratjejjour.se
Telefonnummer: 0735-77 49 51, e-postkontakt@indratjejjour.se

Vi håller till i ungdomshuset Arena Satelliten i Sollentuna.

Maria Ungdom

Maria Ungdom är specialister på att hjälpa ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och droger. Är du en ung person som har sådana problem så kan du vända dig till hit för att få hjälp och stöd.

Maria Ungdoms specialistöppenvård finns för de som har eller riskerar att utveckla alkohol- eller drogberoende och samtidigt mår psykiskt dåligt. Specialistöppenvården på Maria Ungdom har kvalificerad behandling för ungdomar när problemen kräver specialkompetens utöver den som finns att få på MiniMaria i Sollentuna. Öppenvården kan erbjuda olika behandlingsinsatser i såväl familjearbete som enskilda behandlingskontakter.

Maria Ungdoms akut är öppen dygnet runt, året runt. Precis som på en vanlig akutmottagning så kan du inte boka tid. Ibland kan det därför vara lite väntetid. Du kan alltid ringa först om du funderar på om du ska komma eller inte.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 474 10. Telefonen är öppen dygnet runt.

Mer information om Maria Ungdom finns på hemsidan.

MiniMaria – Beroendemottagning

MiniMaria vänder sig till ungdomar som har problem med alkohol och/eller droger. Den som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta mottagningen. Även föräldrar, lärare och andra som är i kontakt med ungdomar i riskzonen kan kontakta mottagningen för konsultation. På MiniMaria arbetar behandlare/socionom, sjuksköterska och läkare. Bedömning, planering och behandling sker i samarbete med föräldrar. Har du frågor eller funderingar kring alkohol eller droger är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Behandlare: 08-579 226 71, 08-579 226 59
Sjuksköterska: 08-123 47 56

MiniMaria på Sollentuna.se
Mer information på www.mariaungdom.se

Mödravården

Mödravården har i uppdrag att ta emot kvinnor från 23-64 års ålder. Barnmorskorna hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditeten och eventuellt första tiden efter att barnet är fött. Under graviditeten erbjuder mödrahälsovården föräldragrupper. En föräldragrupp består av upp till åtta par. Ämnen som tas upp är bland annat graviditet, förlossning, amning, den första tiden efter att barnet är fött, föräldraskap och relationer. Föräldragruppen träffas som regel vid två tillfällen under graviditeten.

Mödravården ger också preventivmedelsrådgivning, tar gynekologiska cellprover, har abortsamtal och testar för könssjukdomar.

Kontaktuppgifter: Mödravårdscentraler i Sollentuna

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld som drivs i samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Här finns allt på ett och samma ställe: kuratorer, polis och barnmorska.

Origos målgrupper är:

– ungdomar mellan 13-26 år som utsätts för hedersrelaterat förtryck

– yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar och som behöver få konsultativt stöd och vägledning

Informationsblad om Origo finns att ladda ner här.

Kontaktuppgifter

Huvudtelefonnummer: 08-508 251 20

Telefonnummer för ungdomar: 020-25 30 00 (det kostar inget att ringa och syns inte på telefonräkningen)

Mer information om Origo, telefontider med mera finns här på Origos hemsida.

 

Skol- och familjeteamet

Skol- och familjeteamet är en del av Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från familjer, grundskolor och gymnasieskolor. Teamet samarbetar med alla skolor i Sollentuna och är tillgängligt för familjer som bor i kommunen med barn i åldrarna 6-18 år. Den främsta uppgiften är att finnas som en diskussionspartner, ett bollplank till föräldrar och att bidra till att vuxna samarbetar för barnets bästa. Skol- och familjeteamet uppmuntrar både föräldrar och skolor att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Telefon 08-579 223 55, 08-579 223 53, 08-579 223 54 eller 08-579 223 57.

Skol- och familjeteamet på Sollentuna.se
Information om stöd till föräldrar på Sollentuna.se

 

Stöd och utveckling

Stöd och ut­veck­ling är en avdelning inom Barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret. Hit kan förskolor, pedagogisk omsorg och skolor vända sig för att få stöd kring barn och elever i behov av särskilda insatser. Stö­det kan dels handla om eko­no­mis­ka re­sur­ser (så kallat tilläggs­be­lopp), dels av kon­sul­ta­tion och uppföljningar kring enskilda barn och elever. Avdelningen hanterar också myndighetsutövning i form av skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola. När det gäller myndighetsutövning kan du som vårdnadshavare vända dig direkt till Stöd och utveckling. För andra typer av frågor skall du som vårdnadshavare alltid, i första hand, vända dig till ditt barns förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

På Stöd och utveckling finns bland annat:

Handläggare – som hanterar ansökningar om skolskjuts, förturer och dispenser

Sakkunnig – som hanterar frågor om särskilt stöd och ansökningar om tilläggsbelopp till förskola, pedagogisk omsorg och grundskola

Sakkunnig – som ger information om och handlägger ansökningar till särskola och vissa specialplaceringar (flerfunktionsnedsättning och hörselnedsättning)

Specialpedagog – som handleder och ger konsultation till förskola och pedagogisk omsorg kring barn som på olika sätt utmanar

Specialpedagog – som handleder och ger konsultation till förskola, pedagogisk omsorg och skola med in­rikt­ning mot tal, språk och kom­mu­ni­ka­tion samt läs och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Skol­Fam: speciallärare och psykolog – som ger skolstöd för familjehemsplacerade barn, samt kan bistå skolor arbetet med elever som har ogiltig frånvaro (specialläraren). För mer in­for­ma­tion kring sko­lornas ru­ti­ner vid från­va­ro se från­va­rotrap­pa.

Verksamhetsansvarig skolsköterska – som planerar och utvecklar elevhälsans medicinska insatser, samt leder arbetet för skolsköterskorna som ingår i skolornas elevhälsoteam (enbart på kommunala skolor)

Skolläkare – som ingår i skolornas elevhälsoteam och tillsammans med skolsköterskorna svarar för medicinska insatser på olika sätt

Skolpsykologer – som fördelas på samtliga skolor i kommunen och ingår i skolornas elevhälsoteam, där de kan ge konsultation och handledning till pedagoger kring arbetet i elever i behov av stöd, samt göra ob­ser­va­tio­ner av ele­ver i skol­mil­jön för­ut­satt att vårdnadshavarna gett sitt till­stånd

Skolornas elev­häl­so­team leds av rek­tor och där ingår även skolans spe­ci­al­pe­da­gog/-er och ku­ra­tor, samt vid behov stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re, som är anställda av skolorna.

Här finns mer information och råd till personal som arbetar inom förskola och pedagogisk omsorg på SAGA Sollentuna.

Kontaktuppgifter: Om Stöd och utveckling på Sollentuna.se

Stödgrupper för barn och unga

Barn och unga som har upplevt svåra händelser kan få stöd i grupp med andra barn som har liknande erfarenheter. Det kan vara barn som har:

 • upplevt våld i hemmet
 • föräldrar med missbruksproblem
 • föräldrar som är psykisk sjuka
 • föräldrar som genomgått en svår skilsmässa

I dagsläget har kommunen inga egna stödgrupper, men det finns andra aktörer runt om i Stockholm som bedriver stödgrupper för barn och unga. Vill du ha hjälp att hitta information om stödgrupper kan du kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för barn och unga.

Kontaktuppgifter:

Telefon till mottagningsgruppen: 08-579 212 50

Svenska kyrkan

Livscentrum är en samtalsmottagning i Svenska kyrkan i Sollentuna. Mottagningen är öppen för alla oavsett tro, kyrko- eller religionstillhörighet. Vi samarbetar med vårdcentralerna i Sollentuna och med Sollentuna psykiatriska mottagning. Livscentrum erbjuder psykoterapi, självavård, kris- och stödsamtal när livet ställer stora krav. Ålder från 16 år.

Kyrkans familjerådgivning erbjuder familjerådgivning för par och enskilda som har samlevnadsproblem eller upplever svårigheter i nära relationer.

Kontaktuppgifter:

Diakon, Katharina Wolf Erixon: 08-505 513 06

Livscentrum:

Thomas Ericson (samtalsmottagning) 08-505 513 44

Gunnel Broberg (samtalsmottagning) 08-505 513 39

Elisabeth Mannerberg (familjerådgivning) 08-505 513 66

Mario Silva (familjerådgivning) 070-790 72 48

Svenska kyrkan i Sollentuna

Ungdomsmottagningen Sollentuna

Som ung be­hö­ver man ibland ett stäl­le dit man kan gå för att få hjälp och stöd. Ungdomsmot­tag­ning­en är till för al­la unga från 12 upp till 23 år. Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Ungdomsmottagningen är en frizon för ungdomar där det är lätt att samtala med vuxna om intima och känsliga frågor. Ungdomsmottagningen skall vidare utgå ifrån en helhetssyn som är medicinsk, social och psykologisk. Ett annat viktigt mål är att förebygga och att i ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka missbruk i alla former.

På ung­domsmot­tag­ning­en ar­be­tar barn­mors­kor, ku­ra­to­rer och lä­ka­re, al­la har tyst­nads­plikt. Att be­sö­ka ung­domsmot­tag­ning­en  kos­tar ingen­ting.

Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­giv­ning och stöd­jan­de sam­tal kring

 • sexologiska frågor och problem
 • identitets- och könsutveckling
 • könsroller och attityder
 • relationer till partner, familj, vänner och omgivning
 • pubertets- och kroppsutveckling
 • livsstilsfrågor och levnadsvanor

Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­gi­van­de och stöd­jan­de sam­tal samt i fö­re­kom­man­de fall un­der­sök­ning, för­skriv­ning och el­ler be­hand­ling kring

 • reproduktiv hälsa
 • preventivmedel
 • sexuellt överförbara infektioner
 • gynekologiska och andrologiska problem
Kontaktuppgifter:

Telefon för rådgivning och tidsbokning: 08-579 211 80

Läs mer om ungdomsmottagningen på sollentuna.se

Ungdomar kan även själva boka tid på sollentuna.se/um.