Aktör – Nivå: Första linjen

Indra queer, trans & tjejjour

Nivå: Generella

  • Föreläsningar och utbildningar för skolor och andra som arbetar med ungdomar.
  • Målgruppsinriktade workshops och gruppträffar, på t.ex. skolor, fritidsgårdar eller i föreningar

Nivå: Första linjen

  • Stöd för tjejer, queera- och transpersoner i form av samtal, antingen via digitala kanaler som chatt eller via fysiska möten.

In­d­ra är en ide­ell, par­ti­po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den för­e­ning som ger stöd till tjejer, queera och transpersoner.

Stödverksamheten

I chatten är du som de­fi­ni­e­rar dig som ung tjej, queer el­ler trans­per­son, 10 – 30 år, väl­kom­men med al­la di­na frå­gor och fun­de­ring­ar. Du kan va­ra helt ano­nym, Indra har tyst­nads­löf­te. Inga äm­nen är för sto­ra el­ler för små. Hos Indra kan du även få en re­gel­bun­den stöd­kon­takt. Då hörs du med en och sam­ma per­son un­der en li­te läng­re pe­ri­od. An­ting­en ge­nom mejl, chatt, te­le­fon el­ler ge­nom att träf­fas. Mej­la kontakt@indrajour.se om du vill få en stöd­kon­takt.

Den utåtriktade verksamheten

In­d­ra ar­be­tar även förebyggande och kom­mer till din sko­la el­ler verk­sam­het för att diskutera nor­mer och vär­de­ring­ar kring sex­, ge­nus, och våld. Indra har fö­re­läs­ning­ar och works­hops för bå­de ele­ver/unga och yrkesverk­sam­ma.

Kontaktuppgifter:

Du kan chat­ta med volontärer på In­d­ra under föl­jan­de da­gar/ti­der:

ons­da­gar: 19:00-21:00, sön­da­gar: 15:00-17.00

Te­le­fon­num­mer: 0735-77 49 51, e-postkontakt@indrajour.se

In­d­ra Queer Trans & Tjejjour hål­ler till i ung­doms­hu­set Are­na Sa­tel­li­ten i Sol­len­tu­na.

Mer information finner du på hemsidan.