Aktör – Alla

Habiliteringscenter Sollentuna

Nivå: Specialist

  • Råd och stöd till familjen
  • Behandling enskilt och/eller i grupp
  • Konsultation till personal i barnets närmiljö

Habiliteringscenter Sollentuna ger barn och ungdomar med funktionsnedsättning råd, stöd och behandling. Målet är att allsidigt främja barnets utveckling till bästa möjliga funktionsförmåga. Habiliteringscenter träffar familjer som har barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller rörelsenedsättning och ger också stöd och information till anhöriga samt till personal som barnen och ungdomarna möter. Alla insatser planeras utifrån barnets och familjens behov och i samråd med familjen gör habiliteringscenter en vårdplan. Habiliteringscenter samverkar med ett stort antal andra aktörer, till exempel hjälpmedelscentralen, läkare, barnomsorgs- och skolpersonal, kommunens LSS-handläggare och handläggare på försäkringskassan. På enheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.

Kontaktuppgifter: Habiliteringen Sollentuna