Aktör – Ålder: 0–5 år

Familj- och förskoleteamet

Nivå: Generella

 • Rådgivande samtal med föräldrar om hur de kan stödja sitt barn och stärka relationerna i familjen
 • Föräldratelefon dit föräldrar kan ringa anonymt
 • ABC-grupper (Alla Barn i Centrum), ett generellt föräldrastödsprogram med syfte att stärka föräldrarollen. För föräldrar med barn mellan 3 och 11 år
 • Föreläsningar och workshops för föräldrar och pedagoger

Nivå: Första linjen

 • Familjesamtal, med och utan barn och övrigt privat nätverk
 • Vid behov hänvisa och länka vidare till specialistnivå (BUP, socialtjänst m.fl.)
 • Konsultationer till förskola eller skola om bemötande av barn och föräldrar
 • Underlätta samarbetet mellan förskola och föräldrar
 • Nätverksmöten när många parter är inblandade
 • KOMET (Kommunikationsmetod) – ett föräldrastödsprogram för nya sätt att lösa bråk och konflikter
 • Trygghetscirkelns föräldraskap – föräldrastödsprogram i syfte att stärka anknytning och samspel

Familj- och förskoleteamet är en del av enheten för föräldrastöd inom socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från förskolor, familjedaghem och familjer. Teamet samarbetar med alla förskolor och familjedaghem i Sollentuna och är tillgängligt för familjer boende i kommunen. Den främsta uppgiften är att bidra till att vuxna samarbetar och hittar lösningar för berörda barn. Till exempel fungerar teamet som en länk mellan förskola och socialtjänst. Familj- och förskoleteamet uppmuntrar både förskolor och föräldrar att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-579 211 50.

Familj- och förskoleteamet på Sollentuna.se
Information om stöd till föräldrar på Sollentuna.se