Aktör – Nivå: Generella

Barnhälsovård (BHV)/BVC

Nivå: Generella

  • kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa
  • vaccination
  • föräldragrupper

Nivå: Första linjen

  • rådgivning och information om allt som rör barnets utveckling
  • amningsstöd
  • samtalsstöd, till exempel i samband med förlossningsdepression
  • enskilda samtal med sjuksköterska inom BHV/BVC eller kurator
  • vägledning eller remiss till vidare hälsovård eller utredning

Barn­häl­so­vår­den ar­be­tar med att upptäcka och fö­re­byg­ga fy­sisk, psy­kisk och social ohäl­sa hos barn i för­sko­le­ål­dern samt att stödja föräldrar i föräldraskapet. Verk­sam­he­ten ut­går från ett folk­häl­so­in­rik­tat och psy­ko­so­ci­alt per­spek­tiv. Bar­nhälsovården ska ock­så upp­märk­sam­ma och på­ta­la ris­ker i barnets närmiljö samt hjäl­pa till att ti­digt upp­täc­ka och hjäl­pa barn som ris­ke­rar att fa­ra il­la.

Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Detta uppnås genom:

• att med utgångspunkt från barnets rättigheter (Barnkonventionen) stödja barnets utveckling

• att ge stöd och råd i föräldraskapet

• att upptäcka och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn

• att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

• att alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård och aktivt erbjudas att ansluta sig till barnhälsovårdens program

Kontaktuppgifter: Barnhälsovård i Sollentuna