Aktör – Ålder: < 0 år

Familjecentraler

En familjecentral är ett familjens hus, en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde. På familjecentraler verkar flera yrkeskategorier tillsammans: barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och kurator. I Sollentuna finns tre familjecentraler; Sollentuna familjecentral, Edsbergs familjecentral och Rotebro familjecentral.

Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård – se under respektive rubrik – ett brett utbud av kurser och gruppaktiviteter för gravida och för föräldrar med barn upp till skolåldern.

Mer om kuratorernas arbete på Familjecentralerna:

Kuratorerna erbjuder stödsamtal enskilt, i par eller träffar föräldrar tillsammans med deras nätverk. Föräldrar kan ringa själva till kurator eller få hjälp av barnmorska, BVC-sköterska eller pedagog inom öppna förskolan. Om kuratorerna upptäcker att föräldrar har behov av mer stöd än vad de har möjlighet att erbjuda är deras uppgift att lotsa vidare. Föräldrastödssamtal kan handla till exempel om:

 • förälders egen svårighet, t ex nedstämdhet, ilska m.m.
 • svårighet i parrelationen
 • svårighet med barnet
 • samhällsstöd
 • samspel och anknytning
Kuratorernas medverkan i föräldragrupper

Barnavårdscentralen har föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Kuratorerna träffar gruppen vid ett tillfälle när barnet är 2-3 månader tillsammans med barnmorska/BVC-sköterska och pratar föräldraskap. Kuratorerna har också föräldragrupper för flerbarnsföräldrar tillsammans med en BVC-sköterska. Grupperna träffas vid sammanlagt tre tillfällen och består av 8-10 föräldrar. Träffarnas innehåll handlar om föräldraskap, parrelationen, det lilla barnet, syskonrelationen och levnadsvanor. Pedagogen från öppna förskolan kommer in den tredje träffen och presenterar sin verksamhet. Anmälan till föräldragrupp finns på BVC’s anslagstavla.

Kontaktuppgifter kuratorer:

Annica Danielsson, 08-579 231 72 – Sollentuna familjecentral

Elisabeth Bakerød, 08-579 221 34 – Sollentuna familjecentral och Edsbergs familjecentral

Anders Thunholm, 08-579 223 57 – Rotebro familjecentral

Om familjecentraler på Sollentuna.se
Information om Stöd till föräldrar på Sollentuna.se

Familjevåldsteam Nordväst

Familjevåldsteam Nordväst är en verksamhet som vänder sig till dig som är 16 år och äldre och som:

 • har svårt att hantera din ilska
 • hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer
 • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

Definitionen av våld i nära relation:
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

Du ges möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar.

 • Du blir lyssnad till och får hjälp att klarlägga dina problem
 • Du får möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot och/eller våld i dina relationer
 • Tillsammans hjälps vi åt att hitta alternativa handlingsmönster och strategier

Kontakten med Familjevåldsteam Nordväst är kostnadsfri, inga journaler förs och arbetet sker utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Familjevåldsteam Nordväst finns centralt i Sundbyberg.

Klicka här för att ladda ned en informationsfolder om Familjevåldsteam Nordväst

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-706 83 74 eller 08-706 83 76

Mödravården

Mödravården har i uppdrag att ta emot kvinnor från 23-64 års ålder. Barnmorskorna hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditeten och eventuellt första tiden efter att barnet är fött. Under graviditeten erbjuder mödrahälsovården föräldragrupper. En föräldragrupp består av upp till åtta par. Ämnen som tas upp är bland annat graviditet, förlossning, amning, den första tiden efter att barnet är fött, föräldraskap och relationer. Föräldragruppen träffas som regel vid två tillfällen under graviditeten.

Mödravården ger också preventivmedelsrådgivning, tar gynekologiska cellprover, har abortsamtal och testar för könssjukdomar.

Kontaktuppgifter: Mödravårdscentraler i Sollentuna