Aktör – Ålder: 6–12 år

ADHD-center

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. ADHD-center vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående.

ADHD-center är en länsövergripande landstingsverksamhet som är geografiskt placerad på Södermalm i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 355 30

E-post: adhd-center@sll.se

Mer information om ADHD-center på Stockholms läns landstings hemsida.

Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga.

Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 35 500.

E-post: aspergercenter@sll.se

Mer information om Aspergercenters barn- och ungdomsteam på Habilitering och hälsas hemsida (Stockholms läns landsting).

Avdelning funktionshinder

Avdelning funktionshinder är en del av Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun och ansvarar för att handlägga insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. För att få rätt till insatser enligt LSS ska den unge ingå i LSS personkrets och det är:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att få rätt till insatser enligt LSS krävs också att den unge behöver stöd i sin vardag och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Insatser enligt LSS ska ges endast om den enskilde begär det. Personen ska ha begärt stödet, antingen själv eller genom vårdnadshavare eller god man/förvaltare. LSS är en insatsreglerad lag och hjälpen är indelad i tio olika insatser. LSS begränsar inte rättigheter som en enskild person kan ha enligt en annan lag. Insatsen ska vara ett komplement till andra insatser inom sjukvården och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter: Kontaktlista till LSS-handläggare inom Avdelning funktionshinder på Sollentuna.se

BUP Sollentuna

Sollentuna barn- och ungdomspsykiatriska mottagning ger barn och unga från 0 och upp till och med 17 år psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå.

Till BUP kommer barn och unga som är deprimerade, har mycket ångest eller till exempel skadar sig själva. En del har stora svårigheter att fungera tillsammans med andra i skolan eller i familjen. De kan också ha varit med om något skrämmande som påverkar dem så mycket att de har svårt att klara av vardagen. Föräldrar till små och späda barn kan vända sig till mottagningen när de känner stark oro över sin förmåga att möta sitt barns behov av såväl närhet som självständighet. Eller när de är oroliga för sitt barns utveckling.

I sitt behandlingsarbete lägger BUP stor vikt vid att se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och anpassar sina insatser utifrån den. Personalen har psykoterapeutisk, medicinsk och psykologisk kompetens. Det behövs inte någon remiss för att få komma till mottagningen utan man ringer själv och ber om att få en besökstid. Läs mer på www.bup.se om hur och när man kan kontakta BUP.

När det gäller utredning vid misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar önskar BUP en remiss från skolhälsovården. BUP och barnläkarmottagningen har ett gemensamt remissmottagande för utredning med en tydlig ansvarsfördelning.

BUP Sollentuna rapporterar till SKL:s Väntetidsdatabas. Med hjälp av Väntetidsdatabasen kan medborgarna se hur tillgängligheten till mottagningen ser ut.

Klicka här för att se hur tillgängligheten till BUP-mottagningar i länet ser ut. 

Kontaktuppgifter:  BUP Sollentuna på www.bup.se

BUP-klinikens akutenhet

BUP-klinikens akutenhet har jouransvar för den barn- och ungdomspsykiatriska vården på kvällar, nätter och helger. Akutenheten ger krisbehandling och stöd till patient och anhöriga och försöker hitta en lösning på den akuta situationen. Ibland behöver man stanna över natten. Då samlas nätverket runt patienten dagen efter för att gå igenom vad som har hänt och vad som behöver göras för att situationen ska bli bättre. Utöver familjen kan också släktingar, personal från skolan, öppenvården och ibland socialtjänsten vara med på dessa möten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till akutenheten: 08-616 69 00.

Jouren är öppen på vardagar kl. 16.00-08.00 samt dygnet runt under helgen. På vardagar kl. 08.00-16.00 har BUP i Sollentuna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården.

Mer information om BUP-klinikens akutenhet på Stockholms läns landstings hemsida.

Elevhälsan på skolan

Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till gymnasiet ska må bra både fysiskt och psykiskt. Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har både lättare att tillgodogöra sig undervisningen och uppsatta mål i skolan och att må bra senare i livet. På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator och vid behov även skolläkare, psykolog och studievägledare. Elevhälsoteamet har regelbundna möten då man tar upp aktuella behov och problem. Teamet kan ge någon av sina medlemmar i uppdrag att arbeta vidare med ett specifikt problem eller frågeställning, till exempel någon elev som behöver extra stöd i någon form. Kuratorer och skolsköterskor har vid behov enskilda samtal med elever. Samtalen kan röra till exempel oro, nedstämdhet, ensamhet, konflikter, självmordstankar, dataspelsberoende, problem med ätande eller självskadebeteende.

Mer information om elevhälsan finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Elevhälsan på Rudbeck

På Rud­becks gym­na­sie­sko­la finns skolskö­ters­kor, ku­ra­to­rer, spe­ci­al­pe­da­go­ger, studie- och yrkesvägledare, skol­lä­ka­re samt skolpsykolog. Sko­lans mål när det gäl­ler elev­häl­san är att alla elever ska känna sig trygga på skolan samt inkluderade och del i en gemenskap. Vi­da­re ska elever få möj­lig­het att tilläg­na sig kun­ska­per i en lugn och triv­sam skol­mil­jö.

Med skolkuratorerna kan du prata om det mesta. Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora att prata om. Samtalen kan handla om relationer, stress, ekonomi, mobbing, kärlek, diskriminering, ensamhet, sorg, utsatthet på nätet, med mera.

Skolsköterskorna arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och rådgivning men kan även hjälpa till med lättare sjukvård under skoltid. Om hälsoproblemen är av mer sjukvårdskaraktär får du hjälp med vart du ska vända dig; till husläkarmottagning/vårdcentral, men du kan alltid fråga skolsköterskorna om råd.

Kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats:

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration arbetar bland annat med att ge stöd till den som har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen.

En del av det stöd som erbjuds inom introduktionsprogrammet är direkt riktat till föräldrar, till exempel i form av föräldracirklar. I föräldracirklarna kan föräldrar som nyligen beviljats uppehållstillstånd delta. Föräldracirklarna syftar till att stödja och stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraroll. I föräldracirklarna träffas föräldrarna i grupp och talar om olika teman, t ex: barnuppfostran, förbudet mot barnaga, skolan och socialtjänsten.

En del av stödet som erbjuds inom introduktionsprogrammet riktar sig till ungdomar i form av hälsokommunikation. Hälsokommunikation syftar till att ungdomarna ska få ökade kunskaper om hur en hälsosam livsstil ser ut och vilka levnadsvanor som är hälsofrämjande. De ska också få goda kunskaper om hur hälso- och sjukvården fungerar. Vid träffarna, som sker i gruppform, diskuteras t ex kosthållning, det nya samhället och normer kring sexualitet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till flyktingsamordnaren: 08-579 226 63.

Mer information finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån handlägger frågor som gäller bland annat faderskap och föräldraskap, gör adoptionsutredningar samt genomför utredningar på domstols uppdrag gällande barns vårdnad, boende och umgänge.

Familjerättsbyrån erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans och stödgrupper för barn som har separerade föräldrar. På familjerättsbyrån kan du också få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerättsbyrån sätter barnen i centrum. Dagens lagstiftning betonar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda.

Kontaktuppgifter:

Via telefonrådgivningen kan du få kortare informations- och rådgivningssamtal.
Telefonnumret är 08-590 970 00. Telefontiderna är måndag till fredag kl. 9.00-12.00. Du kan vara anonym när du ringer.

Familjerätten för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Förebyggande enheten

Förebyggande enheten är en del av avdelningen barn och unga inom socialkontoret. Enheten arbetar bland annat med att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna. Arbetet riktas till föräldrar, personal och verksamheter som arbetar med barn och unga samt allmänt till kommunens innevånare.

Enheten består av följande personal:

Enhetschef

Enhetschefen planerar och leder arbetet på enheten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 213 26.

Preventionssamordnare

Preventionssamordnaren ansvarar bland annat för det övergripande arbetet i kommunen med att förebygga användning av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-579 213 22.

Processledare, inriktning förskoleålder

Processledaren ansvarar bland annat för att utveckla samverkan kring barn och unga i kommunen i syfte att tidigt upptäcka barn som riskerar psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 216 47.

Processledare, inriktning grundskole- och gymnasieålder

Processledaren arbetar med ungas psykiska och fysiska hälsa samt för att unga ska känna sig tryggare i Sollentuna.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 232 70.

 

Processledare (projektanställd)

Processledaren arbetar i Uppdrag psykisk hälsa och ansvarar bland annat för utvecklingsarbete som rör barn med sammansatt problematik och som har behov av insatser från flera verksamheter.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 48.

Relationsvåldssamordnare

Relationsvåldssamordnaren har bland annat ansvar för det övergripande arbetet i kommunen med att förebygga våld i nära relationer.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 58.

Socialkontorets fältteam

Fältteamet i Sollentuna består av två socialsekreterare som arbetar förebyggande och i övrigt stödjande med ungdomar i åldern 12-18 år samt deras föräldrar. Du kan läsa mer om fältteamet här på SAGA Sollentuna.

Tillståndshandläggare

Tillståndshandläggaren arbetar bland annat med utredningar kring serveringstillstånden hos kommunens restauranger och tillsynsärenden enligt alkohollagen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 07.

Mer information om Förebyggande enhetens arbete finns här på SAGA Sollentuna.

Habiliteringscenter Sollentuna

Habiliteringscenter Sollentuna ger barn och ungdomar med funktionsnedsättning råd, stöd och behandling. Målet är att allsidigt främja barnets utveckling till bästa möjliga funktionsförmåga. Habiliteringscenter träffar familjer som har barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller rörelsenedsättning och ger också stöd och information till anhöriga samt till personal som barnen och ungdomarna möter. Alla insatser planeras utifrån barnets och familjens behov och i samråd med familjen gör habiliteringscenter en vårdplan. Habiliteringscenter samverkar med ett stort antal andra aktörer, till exempel hjälpmedelscentralen, läkare, barnomsorgs- och skolpersonal, kommunens LSS-handläggare och handläggare på försäkringskassan. På enheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.

Kontaktuppgifter: Habiliteringen Sollentuna

Kommungemensamma verksamheter

Dessa verksamheter är avsedda för de barn och elever som trots olika stödinsatser inte klarar av att gå kvar i ordinarie verksamhet.

Arbetet innebär organisation kring och finansiering av kommungemensamma verksamheter. Rektor kan, tillsammans med föräldrar, ansöka om plats i någon av nedanstående verksamheter.

För dessa barn och elever innebär det en stor hjälp att få möjlighet till ett extra stöd och målsättningen är att eleverna efter några terminer ska kunna gå tillbaka till ordinarie verksamhet.

 • Tal och språks förskoleverksamhet – för barn med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i åk 1-9 med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i förskoleklass – åk 3 med diagnos inom autismspektrat.
 • Utbildning Silverdal – för elever i åk 4-GY med diagnos inom autismspektrat.
 • Mimer – för elever i åk 1-5 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Fenix – för elever i åk 6-9 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Häggviksskolan – för elever i åk 4-9 med behov av en anpassad långsam studietakt (LSI). Inget nytt intag av elever sker till denna verksamhet.
 • Djupdalsskolan – för elever i åk 4-9 med rörelsehinder.
 • Centrum för Integration och Flerspråkighet, CIFS – ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever, modersmålsverksamhet och studiehandledning i kommunala och fristående skolor i Sollentuna.

Årligen sker ett ansökningsförfarande där rektor, psykolog och personal från avdelningen för stöd och utveckling ingår.

I processen bedöms barnens/elevens behov utifrån bifogad dokumentation som kan innehålla åtgärdsprogram med uppföljningar, psykologutredningar och annan relevant dokumentation. Elevernas behov prioriteras och utifrån antalet tillgängliga platser bedöms vilka som kan komma ifråga. Det är alltid rektor som därefter beslutar om vilka förskolebarn och elever som skall mottas i dessa verksamheter.  För de barn och elever som inte kan erbjudas en plats har enheterna möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp.

Skol- och familjeteamet

Skol- och familjeteamet är en del av Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från familjer, grundskolor och gymnasieskolor. Teamet samarbetar med alla skolor i Sollentuna och är tillgängligt för familjer som bor i kommunen med barn i åldrarna 6-18 år. Den främsta uppgiften är att finnas som en diskussionspartner, ett bollplank till föräldrar och att bidra till att vuxna samarbetar för barnets bästa. Skol- och familjeteamet uppmuntrar både föräldrar och skolor att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Telefon 08-579 211 60.

Skol- och familjeteamet på Sollentuna.se
Information om stöd till föräldrar på Sollentuna.se

 

Socialjouren Nordväst

Om du har akuta sociala problem som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar, kan du vända dig till socialjouren.

Vid Socialjouren Nordväst finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer 010-444 05 00.

Öppettider:

Måndag – torsdag 16.00-02.00
Fredag 14.00-02.00

Lördag och söndag 16.00-02.00

Vid andra tider når du socialjouren via: 114 14.

Om Socialjouren Nordväst på Sollentuna.se

Socialkontoret barn och ungdom

Socialkontoret tar emot alla anmälningar som gäller barn och ungdomar i Sollentuna. Barn- och ungdomsenheten består av tre olika arbetsgrupper. Socialsekreterarna i mottagningsgruppen bedömer om anmälan är så pass allvarlig att en utredning enligt socialtjänstlagen ska göras. Till mottagningsgruppen kan man ringa och konsultera i ärenden innan en anmälan görs. När mottagningen bedömt att en utredning ska inledas lämnas ärendet till en socialsekreterare i barn- respektive ungdomsgruppen som genomför utredningen. Utredning kan leda fram till någon form av hjälp och stöd till barnet och barnets familj. Hos socialkontoret kan också barn och föräldrar själva ansöka om hjälp. När barn, ungdomar och deras familjer får stöd och hjälp följs detta alltid upp av en socialsekreterare i barn- eller ungdomsgruppen.

Mer information finns på SAGA Sollentuna om anmälningsplikt och vad som händer med en anmälan till socialtjänsten.

Kontaktuppgifter:

Telefon till mottagningsgruppen: 08-579 212 50

Om Socialkontoret barn och ungdom på Sollentuna.se

Sollentuna barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Sollentuna Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är en medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar. Mottagningen utreder och behandlar framförallt barn med kroniska sjukdomar. Mottagningen tar emot barn med remisser från till exempel vårdcentralen, BVC, skolläkare eller barnakuter. Sjuka barn under 6 månaders ålder med akuta besvär tas emot i begränsad omfattning och alltid efter telefonkontakt. Barn över sex månaders ålder med akut sjukdom ska i första hand vända sig till sin vårdcentral då de blir sjuka. På mottagningen finns även verksamhet för utredning av neuropsykiatriska tillstånd som ADHD. Här finns också två psykologer.

Kontaktuppgifter: Sollentuna Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Stöd och utveckling

Stöd och ut­veck­ling är en avdelning inom Barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret. Hit kan förskolor, pedagogisk omsorg och skolor vända sig för att få stöd kring barn och elever i behov av särskilda insatser. Stö­det kan dels handla om eko­no­mis­ka re­sur­ser (så kallat tilläggs­be­lopp), dels av kon­sul­ta­tion och uppföljningar kring enskilda barn och elever. Avdelningen hanterar också myndighetsutövning i form av skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola. När det gäller myndighetsutövning kan du som vårdnadshavare vända dig direkt till Stöd och utveckling. För andra typer av frågor skall du som vårdnadshavare alltid, i första hand, vända dig till ditt barns förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

På Stöd och utveckling finns bland annat:

Handläggare – som hanterar ansökningar om skolskjuts, förturer och dispenser

Sakkunnig – som hanterar frågor om särskilt stöd och ansökningar om tilläggsbelopp till förskola, pedagogisk omsorg och grundskola

Sakkunnig – som ger information om och handlägger ansökningar till särskola och vissa specialplaceringar (flerfunktionsnedsättning och hörselnedsättning)

Specialpedagog – som handleder och ger konsultation till förskola och pedagogisk omsorg kring barn som på olika sätt utmanar

Specialpedagog – som handleder och ger konsultation till förskola, pedagogisk omsorg och skola med in­rikt­ning mot tal, språk och kom­mu­ni­ka­tion samt läs och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Skol­Fam: speciallärare och psykolog – som ger skolstöd för familjehemsplacerade barn, samt kan bistå skolor arbetet med elever som har ogiltig frånvaro (specialläraren). För mer in­for­ma­tion kring sko­lornas ru­ti­ner vid från­va­ro se från­va­rotrap­pa.

Verksamhetsansvarig skolsköterska – som planerar och utvecklar elevhälsans medicinska insatser, samt leder arbetet för skolsköterskorna som ingår i skolornas elevhälsoteam (enbart på kommunala skolor)

Skolläkare – som ingår i skolornas elevhälsoteam och tillsammans med skolsköterskorna svarar för medicinska insatser på olika sätt

Skolpsykologer – som fördelas på samtliga skolor i kommunen och ingår i skolornas elevhälsoteam, där de kan ge konsultation och handledning till pedagoger kring arbetet i elever i behov av stöd, samt göra ob­ser­va­tio­ner av ele­ver i skol­mil­jön för­ut­satt att vårdnadshavarna gett sitt till­stånd

Skolornas elev­häl­so­team leds av rek­tor och där ingår även skolans spe­ci­al­pe­da­gog/-er och ku­ra­tor, samt vid behov stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re, som är anställda av skolorna.

Här finns mer information och råd till personal som arbetar inom förskola och pedagogisk omsorg på SAGA Sollentuna.

Kontaktuppgifter: Om Stöd och utveckling på Sollentuna.se

Stödgrupper för barn och unga

Barn och unga som har upplevt svåra händelser kan få stöd i grupp med andra barn som har liknande erfarenheter. Det kan vara barn som har:

 • upplevt våld i hemmet
 • föräldrar med missbruksproblem
 • föräldrar som är psykisk sjuka
 • föräldrar som genomgått en svår skilsmässa

I dagsläget har kommunen inga egna stödgrupper, men det finns andra aktörer runt om i Stockholm som bedriver stödgrupper för barn och unga. Vill du ha hjälp att hitta information om stödgrupper kan du kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för barn och unga.

Kontaktuppgifter:

Telefon till mottagningsgruppen: 08-579 212 50