Aktör – Ålder: 17–19 år

ADHD-center

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. ADHD-center vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående.

ADHD-center är en länsövergripande landstingsverksamhet som är geografiskt placerad på Södermalm i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 355 30

E-post: adhd-center@sll.se

Mer information om ADHD-center på Stockholms läns landstings hemsida.

Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga.

Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 35 500.

E-post: aspergercenter@sll.se

Mer information om Aspergercenters barn- och ungdomsteam på Habilitering och hälsas hemsida (Stockholms läns landsting).

Avdelning funktionshinder

Avdelning funktionshinder är en del av Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun och ansvarar för att handlägga insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. För att få rätt till insatser enligt LSS ska den unge ingå i LSS personkrets och det är:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att få rätt till insatser enligt LSS krävs också att den unge behöver stöd i sin vardag och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Insatser enligt LSS ska ges endast om den enskilde begär det. Personen ska ha begärt stödet, antingen själv eller genom vårdnadshavare eller god man/förvaltare. LSS är en insatsreglerad lag och hjälpen är indelad i tio olika insatser. LSS begränsar inte rättigheter som en enskild person kan ha enligt en annan lag. Insatsen ska vara ett komplement till andra insatser inom sjukvården och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter: Kontaktlista till LSS-handläggare inom Avdelning funktionshinder på Sollentuna.se

Barnahus Norrort

Vid Barnahus Norrort sker en samverkan med syfte att underlätta och förbättra situationen för barn som blivit utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

På Barnahus norrort finns samtliga instanser: Socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnpsykiatri och barnmedicin, tillgängliga på en och samma plats. Eftersom barnen kan träffa alla myndighetspersoner på samma ställe slipper de upprepade förhör, intervjuer och samtal med olika syften. Genom ökad samverkan kan även handläggningstider och för barnet påfrestande utredningsprocesser förkortas.

Barnahus Norrort är ett samarbete mellan fem norrortskommuner (Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla), Region Stockholm polisområde Norr, Åklagarmyndigheten och Stockholms läns landsting. En samordnare är anställd på heltid. Sigtuna kommun är huvudman för Barnahus Norrort och basen finns i Sollentuna.

Kontaktuppgifter:

Professionella och yrkesgrupper som arbetar med barn och unga kan ta kontakt med samordnare för Barnahus Norrort på mobil: 070 429 07 75.

Besöksadress: Tingsvägen 19, 6 tr, Sollentuna

Om Barnahus Norrort på Sigtuna.se

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Boende för ensamkommande flyktingbarn är ett stödboende för ensamkommande barn och ungdomar upp till 21 år. Boendet är bemannat dygnet runt. Personalen stödjer och hjälper ungdomarna till att bli självständiga och integrerade.

BUP Sollentuna

Sollentuna barn- och ungdomspsykiatriska mottagning ger barn och unga från 0 och upp till och med 17 år psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå.

Till BUP kommer barn och unga som är deprimerade, har mycket ångest eller till exempel skadar sig själva. En del har stora svårigheter att fungera tillsammans med andra i skolan eller i familjen. De kan också ha varit med om något skrämmande som påverkar dem så mycket att de har svårt att klara av vardagen. Föräldrar till små och späda barn kan vända sig till mottagningen när de känner stark oro över sin förmåga att möta sitt barns behov av såväl närhet som självständighet. Eller när de är oroliga för sitt barns utveckling.

I sitt behandlingsarbete lägger BUP stor vikt vid att se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och anpassar sina insatser utifrån den. Personalen har psykoterapeutisk, medicinsk och psykologisk kompetens. Det behövs inte någon remiss för att få komma till mottagningen utan man ringer själv och ber om att få en besökstid. Läs mer på www.bup.se om hur och när man kan kontakta BUP.

När det gäller utredning vid misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar önskar BUP en remiss från skolhälsovården. BUP och barnläkarmottagningen har ett gemensamt remissmottagande för utredning med en tydlig ansvarsfördelning.

BUP Sollentuna rapporterar till SKL:s Väntetidsdatabas. Med hjälp av Väntetidsdatabasen kan medborgarna se hur tillgängligheten till mottagningen ser ut.

Klicka här för att se hur tillgängligheten till BUP-mottagningar i länet ser ut. 

Kontaktuppgifter:  BUP Sollentuna på www.bup.se

BUP-klinikens akutenhet

BUP-klinikens akutenhet har jouransvar för den barn- och ungdomspsykiatriska vården på kvällar, nätter och helger. Akutenheten ger krisbehandling och stöd till patient och anhöriga och försöker hitta en lösning på den akuta situationen. Ibland behöver man stanna över natten. Då samlas nätverket runt patienten dagen efter för att gå igenom vad som har hänt och vad som behöver göras för att situationen ska bli bättre. Utöver familjen kan också släktingar, personal från skolan, öppenvården och ibland socialtjänsten vara med på dessa möten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till akutenheten: 08-616 69 00.

Jouren är öppen på vardagar kl. 16.00-08.00 samt dygnet runt under helgen. På vardagar kl. 08.00-16.00 har BUP i Sollentuna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården.

Mer information om BUP-klinikens akutenhet på Stockholms läns landstings hemsida.

Elevhälsan på skolan

Elevhälsan arbetar för att skolelever från förskoleklass till gymnasiet ska må bra både fysiskt och psykiskt. Uppdraget utgår från tanken att elever som mår bra har både lättare att tillgodogöra sig undervisningen och uppsatta mål i skolan och att må bra senare i livet. På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator och vid behov även skolläkare, psykolog och studievägledare. Elevhälsoteamet har regelbundna möten då man tar upp aktuella behov och problem. Teamet kan ge någon av sina medlemmar i uppdrag att arbeta vidare med ett specifikt problem eller frågeställning, till exempel någon elev som behöver extra stöd i någon form. Kuratorer och skolsköterskor har vid behov enskilda samtal med elever. Samtalen kan röra till exempel oro, nedstämdhet, ensamhet, konflikter, självmordstankar, dataspelsberoende, problem med ätande eller självskadebeteende.

Mer information om elevhälsan finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Elevhälsan på Rudbeck

På Rud­becks gym­na­sie­sko­la finns skolskö­ters­kor, ku­ra­to­rer, spe­ci­al­pe­da­go­ger, studie- och yrkesvägledare, skol­lä­ka­re samt skolpsykolog. Sko­lans mål när det gäl­ler elev­häl­san är att alla elever ska känna sig trygga på skolan samt inkluderade och del i en gemenskap. Vi­da­re ska elever få möj­lig­het att tilläg­na sig kun­ska­per i en lugn och triv­sam skol­mil­jö.

Med skolkuratorerna kan du prata om det mesta. Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora att prata om. Samtalen kan handla om relationer, stress, ekonomi, mobbing, kärlek, diskriminering, ensamhet, sorg, utsatthet på nätet, med mera.

Skolsköterskorna arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och rådgivning men kan även hjälpa till med lättare sjukvård under skoltid. Om hälsoproblemen är av mer sjukvårdskaraktär får du hjälp med vart du ska vända dig; till husläkarmottagning/vårdcentral, men du kan alltid fråga skolsköterskorna om råd.

Kontaktuppgifter, se respektive skolas webbplats:

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration arbetar bland annat med att ge stöd till den som har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen.

En del av det stöd som erbjuds inom introduktionsprogrammet är direkt riktat till föräldrar, till exempel i form av föräldracirklar. I föräldracirklarna kan föräldrar som nyligen beviljats uppehållstillstånd delta. Föräldracirklarna syftar till att stödja och stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraroll. I föräldracirklarna träffas föräldrarna i grupp och talar om olika teman, t ex: barnuppfostran, förbudet mot barnaga, skolan och socialtjänsten.

En del av stödet som erbjuds inom introduktionsprogrammet riktar sig till ungdomar i form av hälsokommunikation. Hälsokommunikation syftar till att ungdomarna ska få ökade kunskaper om hur en hälsosam livsstil ser ut och vilka levnadsvanor som är hälsofrämjande. De ska också få goda kunskaper om hur hälso- och sjukvården fungerar. Vid träffarna, som sker i gruppform, diskuteras t ex kosthållning, det nya samhället och normer kring sexualitet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till flyktingsamordnaren: 08-579 226 63.

Mer information finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån handlägger frågor som gäller bland annat faderskap och föräldraskap, gör adoptionsutredningar samt genomför utredningar på domstols uppdrag gällande barns vårdnad, boende och umgänge.

Familjerättsbyrån erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans och stödgrupper för barn som har separerade föräldrar. På familjerättsbyrån kan du också få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerättsbyrån sätter barnen i centrum. Dagens lagstiftning betonar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda.

Kontaktuppgifter:

Via telefonrådgivningen kan du få kortare informations- och rådgivningssamtal.
Telefonnumret är 08-590 970 00. Telefontiderna är måndag till fredag kl. 9.00-12.00. Du kan vara anonym när du ringer.

Familjerätten för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Familjevåldsteam Nordväst

Familjevåldsteam Nordväst är en verksamhet som vänder sig till dig som är 16 år och äldre och som:

 • har svårt att hantera din ilska
 • hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer
 • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

Definitionen av våld i nära relation:
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

Du ges möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar.

 • Du blir lyssnad till och får hjälp att klarlägga dina problem
 • Du får möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot och/eller våld i dina relationer
 • Tillsammans hjälps vi åt att hitta alternativa handlingsmönster och strategier

Kontakten med Familjevåldsteam Nordväst är kostnadsfri, inga journaler förs och arbetet sker utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Familjevåldsteam Nordväst finns centralt i Sundbyberg.

Klicka här för att ladda ned en informationsfolder om Familjevåldsteam Nordväst

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-706 83 74 eller 08-706 83 76

Fritidsfältarna, kultur och fritid

Fritidfältarna är fritidsledare som arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är låg. Fritidsfältarna möter ungdomar på de ungas villkor i miljöer där ungdomarna spontant befinner sig. Fritidsfältarna vill vara en positiv och tydlig vuxenkontakt och skapa goda relationer till Sollentunas ungdomar. Målet är att skapa en tryggare tillvaro under kvällstid för de unga. Fritidsfältarna arbetar också med spontanaktiviteter och kan ingå i olika ungdomsprojekt, till exempel Ungdomar mot Våld. Föräldrar kontaktar ofta fältfritidsledarna i olika frågor. Fältfritidsledarna har ett nära samarbete med Farsor & morsor i Sollentuna, 08-festivalen, kommunens skolor, vaktbolaget CSG, fritidsgårdar, poliskontoret i Tureberg och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter: Om fritidsfältarna på Sollentuna.se

Förebyggande enheten

Förebyggande enheten är en del av avdelningen barn och unga inom socialkontoret. Enheten arbetar bland annat med att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna. Arbetet riktas till föräldrar, personal och verksamheter som arbetar med barn och unga samt allmänt till kommunens innevånare.

Enheten består av följande personal:

Enhetschef

Enhetschefen planerar och leder arbetet på enheten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 213 26.

Preventionssamordnare

Preventionssamordnaren ansvarar bland annat för det övergripande arbetet i kommunen med att förebygga användning av alkohol, narkotika, doping och tobak.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-579 213 22.

Processledare

Processledaren ansvarar bland annat för att utveckla samverkan kring barn och unga i kommunen i syfte att tidigt upptäcka barn som riskerar psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 216 47.

Processledare (projektanställd)

Processledaren arbetar i Uppdrag psykisk hälsa och ansvarar bland annat för utvecklingsarbete som rör barn med sammansatt problematik och som har behov av insatser från flera verksamheter.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 48.

Relationsvåldssamordnare

Relationsvåldssamordnaren har bland annat ansvar för det övergripande arbetet i kommunen med att förebygga våld i nära relationer.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 58.

Tillståndshandläggare

Tillståndshandläggaren arbetar bland annat med utredningar kring serveringstillstånden hos kommunens restauranger och tillsynsärenden enligt alkohollagen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 212 07.

Mer information om Förebyggande enhetens arbete finns här på SAGA Sollentuna.

Indra – Sollentuna tjejjour

Målet för Sollentuna tjejjour INDRA är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Det gör de genom caoching och stöd, utåtriktad verksamhet och tankesmedjan INDRA.

Coaching och stöd riktas mot de tjejer som av olika anledningar behöver individuell coaching och stöd. Detta stöd ges i form av samtal, antingen via digitala kanaler eller fysiska möten.

INDRA har utåtriktad verksamhet i form av föreläsningspaket och utbildningar som erbjuds skolor och andra instanser. De har föreläsningar om bland annat normer, sexuella trakasserier, övergrepp och hedersförtryck.

Tankesmedjan INDRA har som syfte att föra upp ungdomsfrågor i allmänhet och frågor som berör unga tjejers situation i synnerhet.

Kontaktuppgifter:

Du kan chatta med tjejjouren på onsdagar kl. 19.00-21.00 och på söndagar kl. 15.00-17.00. Mer information finner du på hemsidan:

Sollentuna tjejjour INDRA

Maria Ungdom

Maria Ungdom är specialister på att hjälpa ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och droger. Är du en ung person som har sådana problem så kan du vända dig till hit för att få hjälp och stöd.

Maria Ungdoms specialistöppenvård finns för de som har eller riskerar att utveckla alkohol- eller drogberoende och samtidigt mår psykiskt dåligt. Specialistöppenvården på Maria Ungdom har kvalificerad behandling för ungdomar när problemen kräver specialkompetens utöver den som finns att få på MiniMaria i Sollentuna. Öppenvården kan erbjuda olika behandlingsinsatser i såväl familjearbete som enskilda behandlingskontakter.

Maria Ungdoms akut är öppen dygnet runt, året runt. Precis som på en vanlig akutmottagning så kan du inte boka tid. Ibland kan det därför vara lite väntetid. Du kan alltid ringa först om du funderar på om du ska komma eller inte.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 474 10. Telefonen är öppen dygnet runt.

Mer information om Maria Ungdom finns på hemsidan.

MiniMaria – Beroendemottagning

MiniMaria vänder sig till ungdomar som har problem med alkohol och/eller droger. Den som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta mottagningen. Även föräldrar, lärare och andra som är i kontakt med ungdomar i riskzonen kan kontakta mottagningen för konsultation. På MiniMaria arbetar behandlare/socionom, sjuksköterska och läkare. Bedömning, planering och behandling sker i samarbete med föräldrar. Har du frågor eller funderingar kring alkohol eller droger är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Behandlare: 08-579 226 71, 08-579 226 59
Sjuksköterska: 08-123 47 56

MiniMaria på Sollentuna.se
Mer information på www.mariaungdom.se

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld som drivs i samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Här finns allt på ett och samma ställe: kuratorer, polis och barnmorska.

Origos målgrupper är:

– ungdomar mellan 13-26 år som utsätts för hedersrelaterat förtryck

– yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar och som behöver få konsultativt stöd och vägledning

Informationsblad om Origo finns att ladda ner här.

Kontaktuppgifter

Huvudtelefonnummer: 08-508 251 20

Telefonnummer för ungdomar: 020-25 30 00 (det kostar inget att ringa och syns inte på telefonräkningen)

Mer information om Origo, telefontider med mera finns här på Origos hemsida.

 

Skol- och familjeteamet

Skol- och familjeteamet är en del av Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från familjer, grundskolor och gymnasieskolor. Teamet samarbetar med alla skolor i Sollentuna och är tillgängligt för familjer som bor i kommunen med barn i åldrarna 6-18 år. Den främsta uppgiften är att finnas som en diskussionspartner, ett bollplank till föräldrar och att bidra till att vuxna samarbetar för barnets bästa. Skol- och familjeteamet uppmuntrar både föräldrar och skolor att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Telefon 08-579 223 53, 08-579 223 54 eller 08-579 223 57.

Skol- och familjeteamet på Sollentuna.se
Information om stöd till föräldrar på Sollentuna.se

 

Socialjouren Nordväst

Om du har akuta sociala problem som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar, kan du vända dig till socialjouren.

Vid Socialjouren Nordväst finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer 010-444 05 00.

Öppettider:

Måndag – torsdag 16.00-02.00
Fredag 14.00-02.00

Lördag och söndag 16.00-02.00

Vid andra tider når du socialjouren via: 114 14.

Om Socialjouren Nordväst på Sollentuna.se

Socialkontoret barn och ungdom

Socialkontoret tar emot alla anmälningar som gäller barn och ungdomar i Sollentuna. Barn- och ungdomsenheten består av tre olika arbetsgrupper. Socialsekreterarna i mottagningsgruppen bedömer om anmälan är så pass allvarlig att en utredning enligt socialtjänstlagen ska göras. Till mottagningsgruppen kan man ringa och konsultera i ärenden innan en anmälan görs. När mottagningen bedömt att en utredning ska inledas lämnas ärendet till en socialsekreterare i barn- respektive ungdomsgruppen som genomför utredningen. Utredning kan leda fram till någon form av hjälp och stöd till barnet och barnets familj. Hos socialkontoret kan också barn och föräldrar själva ansöka om hjälp. När barn, ungdomar och deras familjer får stöd och hjälp följs detta alltid upp av en socialsekreterare i barn- eller ungdomsgruppen.

Mer information finns på SAGA Sollentuna om anmälningsplikt och vad som händer med en anmälan till socialtjänsten.

Kontaktuppgifter:

Telefon till mottagningsgruppen: 08-579 212 50

Om Socialkontoret barn och ungdom på Sollentuna.se

Socialkontorets fältteam

Socialkontorets fältteam arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och kriminalitet. Fältteamets arbete riktar sig mot de barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. Fältteamet arbetar uppsökande i skolor på dagtid och i utemiljöer där ungdomar befinner sig på kvällar och helger. Socialsekreterarna i teamet mobiliserar föräldrar, andra närstående samt samarbetspartners för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar. De kan vara behjälpliga med att arrangera riktade föräldramöten och kan även parallellt göra ett nätverksarbete med de berörda ungdomarna. Teamet tar emot tips både om barn och ungdomar i riskzonen och om platser där det finns alkohol och droger och där det förekommer våld eller annat destruktivt beteende.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 65

E-post: sok.falt@sollentuna.se
Om Socialkontorets fältteam på Sollentuna.se

Stöd och utveckling

Stöd och ut­veck­ling är en avdelning inom Barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret. Hit kan förskolor, pedagogisk omsorg och skolor vända sig för att få stöd kring barn och elever i behov av särskilda insatser. Stö­det kan dels handla om eko­no­mis­ka re­sur­ser (så kallat tilläggs­be­lopp), dels av kon­sul­ta­tion och uppföljningar kring enskilda barn och elever. Avdelningen hanterar också myndighetsutövning i form av skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola. När det gäller myndighetsutövning kan du som vårdnadshavare vända dig direkt till Stöd och utveckling. För andra typer av frågor skall du som vårdnadshavare alltid, i första hand, vända dig till ditt barns förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

På Stöd och utveckling finns bland annat:

Handläggare – som hanterar ansökningar om skolskjuts, förturer och dispenser

Sakkunnig – som hanterar frågor om särskilt stöd och ansökningar om tilläggsbelopp till förskola, pedagogisk omsorg och grundskola

Sakkunnig – som ger information om och handlägger ansökningar till särskola och vissa specialplaceringar (flerfunktionsnedsättning och hörselnedsättning)

Specialpedagog – som handleder och ger konsultation till förskola och pedagogisk omsorg kring barn som på olika sätt utmanar

Specialpedagog – som handleder och ger konsultation till förskola, pedagogisk omsorg och skola med in­rikt­ning mot tal, språk och kom­mu­ni­ka­tion samt läs och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Skol­Fam: speciallärare och psykolog – som ger skolstöd för familjehemsplacerade barn, samt kan bistå skolor arbetet med elever som har ogiltig frånvaro (specialläraren). För mer in­for­ma­tion kring sko­lornas ru­ti­ner vid från­va­ro se från­va­rotrap­pa.

Verksamhetsansvarig skolsköterska – som planerar och utvecklar elevhälsans medicinska insatser, samt leder arbetet för skolsköterskorna som ingår i skolornas elevhälsoteam (enbart på kommunala skolor)

Skolläkare – som ingår i skolornas elevhälsoteam och tillsammans med skolsköterskorna svarar för medicinska insatser på olika sätt

Skolpsykologer – som fördelas på samtliga skolor i kommunen och ingår i skolornas elevhälsoteam, där de kan ge konsultation och handledning till pedagoger kring arbetet i elever i behov av stöd, samt göra ob­ser­va­tio­ner av ele­ver i skol­mil­jön för­ut­satt att vårdnadshavarna gett sitt till­stånd

Skolornas elev­häl­so­team leds av rek­tor och där ingår även skolans spe­ci­al­pe­da­gog/-er och ku­ra­tor, samt vid behov stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re, som är anställda av skolorna.

Här finns mer information och råd till personal som arbetar inom förskola och pedagogisk omsorg på SAGA Sollentuna.

Kontaktuppgifter: Om Stöd och utveckling på Sollentuna.se

Stödcentrum Nordväst – Unga brottsutsatta och medling

Stödcentrum Nordväst erbjuder stöd till ungdomar 10-21 år som utsatts för brott eller som är vittne till brott. Kontakten med Stödcentrum Nordväst är frivillig, gratis och du kan vara anonym om du vill. Du som är brottsutsatt behöver inte ha gjort en polisanmälan, men om du har gjort en eller vill gör det så kan Stödcentrum Nordväst ge stöd under rättsprocessen. Även anhöriga är välkomna att ta kontakt.

Stödcentrum Nordväst erbjuder också medling mellan den som misstänks för brott och den som blivit utsatt för brott. Om du har begått ett brott och vill genomföra en medling så behöver brottet vara polisanmält.
Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 010-444 05 50.

Stödcentrum Nordväst

Stödgrupper för barn och unga

Barn och unga som har upplevt svåra händelser kan få stöd i grupp med andra barn som har liknande erfarenheter. Det kan vara barn som har:

 • upplevt våld i hemmet
 • föräldrar med missbruksproblem
 • föräldrar som är psykisk sjuka
 • föräldrar som genomgått en svår skilsmässa

I dagsläget har kommunen inga egna stödgrupper, men det finns andra aktörer runt om i Stockholm som bedriver stödgrupper för barn och unga. Vill du ha hjälp att hitta information om stödgrupper kan du kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för barn och unga.

Kontaktuppgifter:

Telefon till mottagningsgruppen: 08-579 212 50

Svenska kyrkan

Livscentrum är en samtalsmottagning i Svenska kyrkan i Sollentuna. Mottagningen är öppen för alla oavsett tro, kyrko- eller religionstillhörighet. Vi samarbetar med vårdcentralerna i Sollentuna och med Sollentuna psykiatriska mottagning. Livscentrum erbjuder psykoterapi, självavård, kris- och stödsamtal när livet ställer stora krav. Ålder från 16 år.

Kyrkans familjerådgivning erbjuder familjerådgivning för par och enskilda som har samlevnadsproblem eller upplever svårigheter i nära relationer.

Kontaktuppgifter:

Diakon, Katharina Wolf Erixon: 08-505 513 06

Livscentrum:

Thomas Ericson (samtalsmottagning) 08-505 513 44

Gunnel Broberg (samtalsmottagning) 08-505 513 39

Elisabeth Mannerberg (familjerådgivning) 08-505 513 66

Mario Silva (familjerådgivning) 070-790 72 48

Svenska kyrkan i Sollentuna

Ungdomsmottagningen Sollentuna

Som ung be­hö­ver man ibland ett stäl­le dit man kan gå för att få hjälp och stöd. Ungdomsmot­tag­ning­en är till för al­la unga från 12 upp till 23 år. Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Ungdomsmottagningen är en frizon för ungdomar där det är lätt att samtala med vuxna om intima och känsliga frågor. Ungdomsmottagningen skall vidare utgå ifrån en helhetssyn som är medicinsk, social och psykologisk. Ett annat viktigt mål är att förebygga och att i ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka missbruk i alla former.

På ung­domsmot­tag­ning­en ar­be­tar barn­mors­kor, ku­ra­to­rer och lä­ka­re, al­la har tyst­nads­plikt. Att be­sö­ka ung­domsmot­tag­ning­en  kos­tar ingen­ting.

Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­giv­ning och stöd­jan­de sam­tal kring

 • sexologiska frågor och problem
 • identitets- och könsutveckling
 • könsroller och attityder
 • relationer till partner, familj, vänner och omgivning
 • pubertets- och kroppsutveckling
 • livsstilsfrågor och levnadsvanor

Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­gi­van­de och stöd­jan­de sam­tal samt i fö­re­kom­man­de fall un­der­sök­ning, för­skriv­ning och el­ler be­hand­ling kring

 • reproduktiv hälsa
 • preventivmedel
 • sexuellt överförbara infektioner
 • gynekologiska och andrologiska problem
Kontaktuppgifter:

Telefon för rådgivning och tidsbokning: 08-579 211 80

Läs mer om ungdomsmottagningen på sollentuna.se

Ungdomar kan även själva boka tid på sollentuna.se/um.